Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XIX.

De beteekenis der Fransche Salons.

In de opstellen welke aan dit slothoofdstuk voorafgaan, heb ik alléén een eenigszins willekeuriger! greep gedaan uit deze rijke materie, belangstelling willen wekken en willen aansporen tot verdere bestudeering. En ook ben ik niet aan het eind gekomen van de geschiedenis van het Fransche salon, —\ want een geheel nieuwe periode, met nieuwe belangstellingen en politieke invloeden vinden wij in de Napoleontische periode en in de 19e eeuw. Maar wel is in de voorafgegane opstellen in algemeene omtrekken een schets gegeven van wat men zou kunnen noemen de klassieke geschiedenis van het salon in zijn aanvangsperiode (Hotel de Rambouillet) en in de 18e eeuw. Wie kennis wil maken uit een NederlandsenN geschrift met de salons der zeventiende eeuw, moge zich de interssante en kleurige geschreven studie van André de Ridder, aanschaffen over Ninon de 1'Enclos.*)

Aan het einde der 18e eeuw heeft het leven van Frankrijk zich geheel uitgevierd. Er is aan het beeld van dat leven niets toe te voegen, het is een volkomen voltooid geheel, i— alle beginselen die sluimerden in de Fransche psyche, in het Fransche intellect zijn tot ontwikkeling gekomen, wij genieten het zeldzaam voorrecht de ziel van een volk gestalte te zien aannemen in een volledige samenleving, die tot in détails zijn gedachten, zijn gevoelens, zijn smaak heeft geopenbaard in verschillende menschentypen en typen van menschelijke verhoudingen. Wat er nieuws ontstaat, is een

*) Zie ook het onlangs gepubliceerde geschrift over La Fontaine van denzelfden auteur (HoUandia-drukkerij Baarn). De heer de Ridder heeft zich in zijn kleurige en boeiend geschreven werken vooral op de geschiedenis van het Fransche gezelschapsleven der zeventiende eeuw toegelegd.

Sluiten