Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eet. Alles is voor ons, van ons, ten opzichte van ons en ten behoeve van ons.

Nederland heeft tachtig jaren den roemruchten vrijheidskrijg tegen Spanje gevoerd — Atjehers zijn opstandelingen. Afschuwelijk toch zooveel bloed als er „door de heerschzucht der machtigen" in „oorlogswaanzin" dagelijks vergoten wordt — in Palembang zijn er verleden week een paar opgehangen, de resident en de dokter waren erbij.

Prachtig van die Transvalers, zoo loyaal jegens ons, hun „nieuwe vaderland" — kranig die Elzassers, zoo trouw aan het oude — zegt een Engelschman — leelijke landverraders, die Elzassers, laffe overloopers, die Transvalers, zegt een Duitscher. Wie zijns vaders kerk verlaat, is een slecht zoon, wie zijns vaders vaderland getrouw blijft, ook als een ander het in dien tijd veroverd heeft, is een rebel. Wie faalt is een oproerling, wie slaagt een held. Frederik Hendrik „draagt den eernaam stedendwinger" — Napoleon is een overweldiger. Andreas Hof er was een braaf patriot — de Belgische boeren zijn sluipmoordenaars. Onze „krijgslist" is hun „verraad" — z ij zijn onmenschelijk, wij alleen „krachtdadig", uit principe; wij verfoeien „sentimentaliteit". Duitsche kranten gewagen zonder blikken of blozen van „Germaansche fierheid" naast „Gallische ij delheid". Onderdrukken wij anderen, dan is dat „uitoefening van wettig gezag" — onderdrukken anderen ons, dan is dat tyrannie.

Wie steelt is een dief, maar zaken zijn zaken.

De oude heer James How, in Galsworthy's „Justice", vindt zijn zoon en medefirmant stapelgek en (terecht) volkomen ongeschikt voor zaken, omdat deze hem aanraadt, voor een stukje te onteigenen grond niet den uitersten prijs te vragen, maar het de gemeenschap goedkooper te geven, daar hij het indertijd toch bijna voor niets in zijn bezit kreeg. Zulk een daad, zonder ophef, zonder effectbejag, in

Sluiten