Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zat hij nu den tekst te bestudeeren, 'n tekst vol luchtige grappen en sarcastische geestigheden, maar ook vol gewaagde passages en frivole aardigheden, 'n libretto, zooals het wuft-genotzuchtige, uitgaande publiek der groote steden dat schijnt te verlangen, 'n speculatie op z'n zinnelijkheid en immoratiteit.

Zooveel had Siegfried tijdens z'n verblijf in Amsterdam en Berlijn van dergelijke ontspannmgskunst wel gezien, dat hij, al lezende, spoedig begreep, dat de avonturen van de Amerikaansche op het tooneel uitbundig succes zouden kunnen oogsten. Pakkende muziek bij dezen geraffieneerden tekst kon de operette tot 'n successtuk van het speelseizoen maken. Het genre mocht dan uit 'n zedelijkheids- en artistiek oogpunt verwerpelijk zijn, van den materieelen kant bekeken kon het hem alles opleveren, waarnaar hij verlangde. En had van Rode eigenlijk niet volkomen gelijk? Wat kwam het er op aan, hoe je arriveerde, als je maar tot de arrivés ging behooren! .

O, hij voelde er natuurlijk niets voor om in deze richting door te blijven gaan, doch als het hem eens tokte met deze ééne operette de aandacht op zich te vestigen, wanneer hij daarmee 'ns zooveel geld verdiende, dat hij althans eenige jaren zich ongestoord en zonder zorg kon wijden

aan ernstig werk de Kunst met 'n hoofdletter, zooals

van Rode aldoor spottend zei ! Mocht dit doel

de middelen niet heiligen?

Opgewonden begon bij z'n kamer op en neer te loopen. De verleiding won gedurig in kracht, weelde-verlangen begon te triHen in z'n bloed. Hij moest denken aan het milieu, waarin hij dezen middag verkeerd had, begon de distinctie en den rijkdom, die daar heerschte, te vergelijken met den kleinburgelijken welstand in het huis van

Sluiten