Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

afschoof. Met diep-innerlijk juichende voldoening overwoog ze, dat de betoovering, waarin de muzikale, maar ook intrigeerende, flirtende Leonie ontegenzeggelijk haar Siegfried gehouden had, was verbroken en zij hem weer geheel en al voor zich winnen kon.

Echter, de uiterlijke opgewektheid van Siegfried was niet in overeenstemming met z'n innerlijken gemoedstoestand. De volkomen onverwachte verloving van Leonie met den adellijken luitenant had hem pijnjijk ontroerd. Het bad hem plots uit 'n verleidelijken waan geholpen en vernederend doen beseffen, dat hij toch eigenlijk niet veel meer dan 'n amusement voor haar geweest was, dat ze misschien alleen geprobeerd had, hoe ver zij hem brengen kon, zonder er zich ook maar 'n oogenblik over te bekommeren, dat zij z'n verhouding tot z'n meisje in gevaar bracht. Want ja, als hij op haar aanmoedigingen had durven in gaan Doch haar zich geven en onmiddellijk weer terugtrekken, haar vertrouwelijkheid en plots daar op volgende gereserveerdheid, had hem gelukkig voorzichtig gemaakt.

Een meer argelooze dan hij, zou zich reddeloos in haar strikken hebben verward. En och, ongehavend was hij ook niet gebleven.

Er gloeide 'n jaloersche pijn in zijn binnenste, wanneer hij zich Leonie voorstelde in de armen van den artillerist met z'n mooien uniform en z'n mooien naam. Wat was hij, Siegfried Rumpke vergeleken bij 'n jonkheer Laborde? Was er iets, dat hem duidelijker aan het verstand bracht, dat hij nog pas stond op de eerste sport van den maatschappelijken ladder?

'n Paar maanden had de bohémien Otto van Rode hem doen vergeten, dat hij thuis hoorde in 'n burgermanswoning ergens op 'n stil grachtje, boven een

Sluiten