Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hij dezen avond. Doch er was nog 'n andere omstandigheid, die hem wonderlijk bezielde; Lilly Schönberg overtrof ditmaal zich zelf. Het was of haar talent plotseling tot 'n ongekende hoogte steeg, of ze elke zenuw inspande om haar rol tot haar recht te brengen. Nooit had Siegfried haar dus hooren zingen, noch met zooveel charme en overtuiging zien spelen.

De bijvalsbetuigingen, waarin componist en uitvoerenden gelijkelijk deelden, stegen na het eerste bedrijf reeds tot 'n ovatie. Siegfrieds oorspronkelijk plan was geweest om tusschen het eerste en tweede bedrijf zich even te gaan overtuigen van den indruk, dien de eerste acte bij Thilde en Tante Cato had gewekt. Doch enthousiast over Lüly Schönbergs creatie, voelde hij zich genoopt haar te voren z'n groote bewondering te betuigen. Hij spoedde zich dus naar haar kleedkamer.

„Heb ik eindelijk je hart geraakt?" vroeg ze met 'n behaagzieken lach, nadat hij, haar handen drukkend, haar uitbundig geprezen had. Hij proefde verwijt in haar scherts.

Sedert het nachtelijk bacchanaal, toen hij in den roes van z'n succes en beneveld, zich niet had kunnen beheerschen, en gevangen was door haar charme, had hij, tot bezinning gekomen, zich tamelijk gereserveerd tegenover haar gedragen, vriendschappelijk maar op 'n afstand.

Had zij geleden onder z'n opzettelijke koelheid en de verwijdering haar gegriefd? Hij ging 't gelooven uit de duidelijke vreugde, waarmee ze hem bij z'n binnentreden begroette en den zachten drang, waarmee ze hem bij zich wilde houden gedurende de korte pauze tusschen deze twee bedrijven. Het was, of zij door zich zelf in haar zang en spel te overtreffen hem had willen wekken uit z'n schijnbare apathie te haren opzichte, en nu haar

Sluiten