Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

overdonderd en tenslotte waren er toch ook verschillende van hun principes, die hem aantrokken, omdat ze n vrijheid van handelen verzekerden, waarvoor hij tot nu toe was terug geschrokken, 'n Nacht in brasserij doorgebracht was de aanleiding, dat hij voor de eerste maal op 'n Zondag vrijwillig de heüige Mis verzuimde, net bezorgde hem 'n ochtend van gewetenswroeging.

Doch 's avonds in den vriendenkring kreeg hij z n overmoed terug. En daarop ging het snel omlaag. Om de diep-innerlijk verwijtende stem van z'n geweten te versmoren begon hij links en rechts steun te zoeken voor de redeneeringen, die hem verlosten van het ,uk van Gods gebod. .

En omdat hij angstvallig elk onderzoek vermeed, dat hem het vooze en verderfelijk dier theorieën in n klaar licht zou kunnen stellen, integendeel weinig critiesch alles aanvaardde, wat hem te pas kwam in z n streven zich te bevrijden van den dwingenden band der moraal, vond hij vrij gemakkelijk wat hij zocht.

Het besef van geestelijke meerderheid en onathankelijkheid, door het snelle succes in hem gekweekt, vergemakkelijkte de breuk met den godsdienst, die feitelijk immers het eenige was, dat hem nog herinnerde aan het gevaar, waarin hij verkeerde en met vermaningen, als van 'n roepstem uit z'n onbedorven jeugd de vurig begeerde innerlijke rust en voldoening vertroebelde.

Ruw en hoogmoedig brak hij dus met wat hij zelf op voorbeeld van z'n vrienden verouderd was gaan vinden, galmde hun ni Dieu, ni maitre mee...

En toch, toen hij voor 'n nieuwen, beslissenden stap in z'n leven stond: z'n huwelijk met Lilly Schönberg, n huwelijk pro forma op 't stadhuis, doch zonder kerkelijke inzegening, wijl Lilly buiten elk kerkgenootschap

Sluiten