Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voordeel zou opleveren maar dat hun dierbaarder zou wezen dan wat ook. Doch Lilly, zou Lilly voor z'n hoogere plannen te vinden zijn, zou ze willen breken met 'n bestaan, dat ze naar haar overtuigde levensopvatting had ingericht?

Het was te mooi om 't zoo maar te gelooven. Zonder strijd zou het niet gaan. En wat het kostte iets door

te drijven tegen Lilly's verlangens in och, hij wist nu

wel zoo zoetjes aan bij ondervinding, wat dat beteekende.

Of hij reeds in z'n drang naar daden door z'n vrouw in haar passieve, sluimerende houding werd tegengewerkt, begon haar slapen hem te irriteeren. Nog enkele minuten en ze waren aan de grens. Dan zouden de douanen voor de visitatie haar wekken; 'n vervelend intermezzo voor haar rust zou dat even zijn. En slapende alweer zou ze de reis voortzetten. Was dit niet 'n typische uiting van haar zorgelooze levenshouding? Met haar benijdenswaardige, oppervlakkige natuur gleed ze onbekommerd van den eenen dag in den anderen, van het eene levensstadium in het andere, 'n Temperament om jaloersch op te zijn, maar ook, onberekenbaar van felle hartstochtelijke driftvlagen en perioden van indolentie. En 'n gemakkelijkheid om elk lot te aanvaarden, die hij ten eene male miste, al had hij er ook de allures van aangenomen. Nee, nee, hij mocht zich geen illusies maken. Geestelijke steun kon van haar bij z'n streven niet uitgaan. En zelfs zou ze niet meer kunnen zijn, wat ze voor hem bij z'n operette geweest was, het uitmuntende, reproduceerende instrument. Want was voor hoogere kunstuiting haar talent reeds niet te veel vergroofd ? Wat kon hij eigenlijk nog wel van haar verwachten, wanneer de zinnenbedwelrning geweken was? En hoe voelde hij de verkoeling dagelijks ontstellender z'n bloed 12

Sluiten