Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

er van te hebben, hoe 't nu eigenlijk met z'n zaken stond. Z'n kinderlijke goede trouw echter was in al z'n ondernemingen merkbaar. Hij had geleend op eerewoord, zonder schuldbekentenis, aan heden, die nooit in staat zouden zijn hem terug te betalen en feitelijk geraffineerde, zij het dan ook hoogst charmante oplichters waren, hij had gespeculeerd op advies van dezen of genen zonder

begrip Er was eigenlijk niemand, zelfs niet z'n

uitgever, zelfs niet Kallmann, die geen misbruik had gemaakt van z'n argeloosheid op gebied van financieel beleid, of hem niet had uitgebuit.

Wat er nog te ordenen of te redden viel, bracht van Rode in orde. 't Tekort betaalde hij uit z'n eigen zak, waarbij hij Siegfried in den waan liet, dat de activa de passiva dekten. Hij achtte zich daartoe ook eenigszins verplicht, omdat Siegfried elke vergoeding voor het terugnemen van de operette weigerde.

Doch vooral deed hij het uit waarachtige vrindschap, die in deze dagen van 'n diepe en hartelijke innigheid was geworden. Hechter dan ooit te voren was thans de band van hun gemeenschappelijk streven en verlangen door hun opgaan in het godsdienstige. Evenals van Rode Siegfried had ingeleid in de wereld vol hchtzinnigheden, leidde hij hem thans weer in 'n wereld van vrome mystiek en gebed. Want van Rode, die, ofschoon Roomsch gedoopt en aangenomen, in denken en voelen feitelijk buiten de kerk had geleefd, had het enthousiasme en den ijver van den bekeerling-uit-o ver tuiging. Voor hem was alles nieuw, hij doorproefde de goddelijke po√ęzie der Roomsche symboliek en z'n artisten-ziel raakte in verrukking bij de viering der heilige geheimen. Zijn geestdrift onder de bekoring van het nieuwe, gaf aan den godsdienstzin van Siegfried, die ook in z'n besten tijd in gewoonten

Sluiten