Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Banjoepait en kwam tot de ontdekking, dat het dagelijksche quantum van zuur water, dat uit het meer vloeide, hoofdzakelijk door scheuren in de wanden, bij normale weersgesteldheid voldoende werd geneutraliseerd door alkalische bronnen langs den oever van de Banjoepait en vooral door de Kalisat, een beek, die in het westelijk deel van het plateau ontspringt en in de „bittere beek" vloeit, dicht boven de enorme kloof in den grooten ringwal, waardoor het water een uitweg naar de laagvlakte vindt.

Bij die samenvloeiing ziet men ter linkerzijde de groene wateren van de Banjoepait uit het woud komen en rechts klaar en kleurloos de Kalisat aanbruisen en dan op eenmaal de vereenigde vloeistof matwit en opaliseerend verder stroomen; de Kalipoetih is dan geboren.

Steeg echter de waterstand in het meer en bandjirde de Banjoepait, dan konden bronnen en Kalisat hem niet meer voldoende wit en onschadelijk maken en in de vlakte doodde hij plant en dier.

Bresser begreep, dat dit euvel door een sluis te bezweren zou zijn; want al rees de meerspiegel hoog, dan zou toch niets méér dan gewoonlijk uitvloeien, en alvorens de sluis te openen om te loozen, zouden in de vlakte alle aftappingen gesloten kunnen worden, zoodat het zure water, zonder schade aan te richten, onmiddellijk naar zee zou kunnen afvloeien.

Inderdaad heeft Bresser met de B. O. W. dat denkbeeld in het jaar 1901 kunnen verwezenlijken, ondanks de zonderlinge bezwaren, die het, door zijn zuurheid op den duur alles aantastende water veroorzaakte en de moeilijke toegankelijkheid van den overlaat, waarheen een pad in de rotsen moest worden uitgehouwen.

Zoo was dan eindelijk een gemakkelijk pad voor toeristen gebaand en konden zij zonder moeite dat bereiken, waarvan velen na vruchteloos pogen hadden moeten afzien. Maar thans, o zot voorbeeld van teruggang der geschiedenis op haar eigen schreden, is den toerist de toegang opnieuw afgesloten geworden! Ditmaal echter niet door nieuwe afgronden, gevormd door het omlaag storten van verweerde rotsmassa's, maar door het meest banale, moderngemeene afsluitmiddel, dat te bedenken is — door een prikkeldraadversperring !

Want weet, o lezer, welk allergekst geval zich heeft voorgedaan!

Toeristen dan hebben de sluis, die allermerkwaardigste aller sluizen,

Sluiten