Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van Gelder vond in Mei 1914 een oppervlakte temperatuur van 42° C. en Caron in October daarop slechts 33°, dus belangrijk lager. Vrees was er dus in mij, dat het sindsdien heelemaal zou zijn afgekoeld en wij met onzen thermograaf als met mosterd na den maaltijd zouden komen.

Met den thermometer in de hand liep ik dus meerwaarts, stak hem fluks in het water en ... vond helaas geen temperatuur, boven de 30°, maar slechts even boven de 20°!

Hoewel teleurgesteld door dat gebrek aan warmte, troostten wij ons met het feit, dat de temperatuur toch altijd boven die van de lucht lag, want dat die op 2100 M. hoogte beneden 20° C. ligt, zoodat in elk geval een warmtebron aanwezig moest zijn en wij filosofeerden verder over die tijdelijke verwarming van het meer en over een mogelijk verband met de uitbarsting in 1913 van den Raoeng, die ook een schoorsteen is, staande aan den rand van den reusachtigen krater van den oer-Idjen vulkaan.

Maar van een geheime verbinding tusschen Raoeng en Kawah-Idjen was tot nu toe niets gebleken! Edoch, hadden in 1901 niet de Mont Pelée op Martinique en Grande Souffrière op S. Lucia, die nog heel wat verder van elkaar afliggen, ook verraden dat zij geallieerden waren?

Op te lossen was de vraag voorloopig niet, maar zij gaf ongetwijfeld reliëf aan ons onderzoek naar de temperatuurbron van het meer.

Dien namiddag deden wij enkel een paar proefloodingen en brachten alles zoo veel mogelijk in gereedheid, opdat wij den volgenden morgen dadelijk in ernst zouden kunnen aanvangen.

Heel zeker over den uitslag waren wij niet, want het meeste van ons instrumentarium had niet beproefd kunnen worden en zeker niet onder te verwachten omstandigheden; de eigenlijke, beproeving kon eerst op het meer zelf plaats vinden, daar gelijke omstandigheden niet te voren waren na te bootsen en het nu vermoedelijk te laat zou zijn om volgens de bij deze gelegenheid opgedane ervaringen het instrument te veranderen.

Maar, gelukkig, het ging naar wensch; wij kregen werkelijk op het verzilverde plaatje, dat zwart uit het zure bad-boven kwam, de verwachte füne registreerlijntjes van temperatuur met diepte en het lier-telwerk deed zijn plicht.

Dat gaf ons het noodige zelfvertrouwen en met jeugdig ongeduld

Sluiten