Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schijnsel aan het machtigst gewapend oog vertoonen, ze kunnen de matelooze zalen van het heelal evenmin vullen als een muggenzwerm het wijde luchtruim.

Gelijk een kaap in de wreede wateren van den oceaan, zoo stak onze bergtop in de zwarte zwijgende zee der oneindigheid, die vreemd is aan alle menschelijkheid.

Wij huiverden en wilden in ijdel pogen hare mateloosheid peilen met den afstand der sterren die zoo ontzaggelijk ver van ons af zijn, dat het oog van vermoeidheid trilt, wanneer het zijn blik zóó ver weg moet uitzenden, gelijk Aristoteles dichterlijk zeide, toen hij hun fonkeling wilde verklaren.

Angstig trachten wij haar uitgestrektheid te omvademen met heele melkwegstelsels, wier zonnenwemeling door den overgrooten afstand tot een zwak lichtwolkje is ingekrompen en die zoo ongeloofelijk ver van ons verwijderd door het heelal heenijlen, dat zelfs de ontzaggelijk snelle lichtgolven tienduizenden van jaren noodig hebben om ons te bereiken.

En toch, wat is hun verte tegenover de oneindigheid?

Niets!

En, gelijk de kilheid van den nacht plotseling op ons kan vallen en ons doorhuivert, zoo werden wij aangegrepen door het angstwekkend mysterie der oneindigheid; dat ijskoude, gevoellooze, van alle menschelijkheid vreemde mysterie der onbegrensdheid; dat wij steeds pogen te ontvlieden en dat ons immer weer opwacht.

Met telkens machtiger telescopen dringen wij verder en verder door in de onafzienbare velden van het heelal, met steeds gevoeliger platen vangen wij de zwakste lichttrillingen uit nog grootere wereldverten op, maar de raadselvolle achterwand van de oneindige verte kunnen wij nimmer bereiken. Hoe verder wij komen hoe meer zij wijkt, als een onbegrijpelijk phantoom.

En toch zien wij den weg, waarlangs zij wijkt en ontwaren wij de sterren als lichtende mijlpalen van die baan, langs welke onze blik rusteloos voortjaagt, als door een dwangdenkbeeld gedreven, ondanks het zekere weten, nimmer de laatste mijlpaal aan het gezichteinder te zullen zien opdoemen.

Sluiten