Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wie weet het? Genezing vond hij niet, wel den dood, want dorpelingen vonden zijn lijk in den Timboeloen en lieten het daar liggen.

Veth en van Hasselt volgden niet lang daarna en zijn doodskop, tusschen de rolsteenen gelegen, grijnsde hen weinig bemoedigend aan. Maar zij staken den gebleekten schedel op een stok om als wegwijzer te dienen en toen zij van den top terugkeerden en de doode kop nog steeds met onverstoorde ernst langs de rivierbedding keek, namen zij hem mee. Het was de eenige schedel, die zij in Sumatra machtig werden 1

Maar mijn metgezel en ik werden niet door dood gebeente opgeschrikt, toen wij door het water van den Timboeloen waadden; integendeel, de zonnestralen, die door de takken en bladeren heen langs de steile wanden de diepe kloof binnenvielen en bij iedere wending der bedding een andere verlichting gaven, vroolijkten de natte wandeling op en behielden ons in ons goed humeur, toen wij ontdekten, dat een ondernemende planter juist daar een kapping had laten uitvoeren, waar wij uit de bedding moesten klimmen om verder door het bosch het pad te vervolgen. Instede van een pad, hing-nu echter een ondoordringbaar warnet van stammen, takken en bladen over den wand heen.

Hoe wij ten slotte toch boven kwamen en door het knibbelspel der omgevallen boomen heenkwamen, zou een verhaal op zich zelf zijn, waaruit zou blijken, dat iemand het zeer waardeeren kan om van de apen af te stammen, allen zelfgenoegzame fijne lieden ten spijt.

Eindelijk in het bosch gekomen, werden wij opgewacht door een heirleger van bloedzuigers en weldra bewogen zich over mijn schoenen en poeties talrijke dier ongure gediertens.

Ik zeg „bewegen", omdat ik voor de allerzonderlingste wijze van zich voortbewegen geen nader beschrijvend woord weet. 't Is niet loopen noch kruipen, niet springen noch vallen, niet zwemmen noch vliegen. Een patjet staat op zijn kop, zwaait met zijn lijf rond tot hij een tweede steunpunt vindt en zet daarop de punt van zijn staart; trekt dan zijn kop bij en verzet vervolgens weer zijn staarteinde en zoo voort, wat een allerzotst effect oplevert.

Eerst wilde ik ze met de ijzeren punt van mijn bergstok verwijderen, maar daarom gaven zij niets, want hun nog niet volgezogen lichaam is van

Sluiten