Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voordeeb'g saldo uitwijst. Want wel treden de meeste dezer stelsels op met de pretensie van een wélsluitend, volledig en afgerond geheel van wereldbeschouwing te bieden; doch, op de keper bezien, is er geen, dat niet een of meer breuken of scheuren vertoont, die aan de stevigheid van zijn bouw doen twijfelen. Alle hebben zij met den Homerischen held Achilleus de kwetsbare plek gemeen, die het trefpunt kan worden voor de doodelijk wondende pijl van den tegenstander. Vandaar dat de geschiedenis der wijsbegeerte tot moede wordens toe het schouwspel te zien geeft van den „wijze, wiens stelsel door den wijzere wordt weggeredeneerd."

Zou dus het laatste woord verblijven aan den twijfel? Zou alsj slotsom der hoogste wijsheid moeten gelden, dat de waarheid wel gezocht, misschien benaderd, doch. zeker nimmer gevonden kan worden en heeft derhalve Lessing gelijk, wanneer hij beweert, dat ons nietigen stervelingen geen beter deel beschoren is, dan het zoeken naar de waarheid, omdat de waarheid zelf toch maar het uitsluitend eigendom is en blijft van God alleen?

Maar is het, wel bezien, dan toch eigenlijk niet onzinnig, onophoudelijk en rusteloos te streven naar het volstrekt onbereikbare ? En heeft de scepticus niet het beste deel gekozen, wanneer hij van den twijfel een stelsel maakt en aldus in de zekerheid van den twijfel berust?

Van hoe groot gewicht deze en dergelijke vragen mogen zijn, ik zal er thans niet bij stilstaan. Wij zullen voldoende gelegenheid hebben, ze op nieuw te ontmoeten. Wel spreek ik het uit als innige overtuiging, dat de twijfel niet het laatste woord kan hebben en dat er een weg is, die tot de waarheid leidt. Later zullen wij ons opzettelijk hebben bezig te houden, met dit probleem, dat het levensprobleem der menschheid mag worden genoemd.

Voorhands noodig ik U uit, met mij te willen nagaan, hoe het wijsgeerig denken zich uit geringe, onaanzienlijke kiemen ontwikkeld heeft bij de Grieken, dat merkwaardige cultuurvolk der oudheid, dat in dit, evenals in zoo menig opzicht der menschheid ten gids en leermeester is geweest.

Sluiten