Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ter nauwernood geneigd zijn ernstig met haren inhoud te rekenen. Wij worden eenigszins gunstiger gestemd, wanneer wij vernemen, dat Thales bekend stond als een man van wetenschappelijke en politieke beteekenis. Aan de Ionische steden gaf hij den raad, zich tegenover het van den kant van Perzië dreigende gevaar nauwer aaneen te sluiten. In Egypte, waar zijne handelsondernemingen hem mogen heengevoerd hebben, moet hij zich vrijwat kennis van de wiskunde hebben eigen gemaakt. Hij leerde van de Egyptenaren, hoe men de hoogte der pyramiden uit de lengte der door haar geworpen schaduw kon afleiden en hij trachtte de oorzaken op te sporen van de jaarlijks terugkeerende Nijloverstroomingen. Te Milete vervaardigde hij een instrument ter bepaling van den afstand der zich aan den gezichtseinder vertoonende schepen. Scheepvaartbelangen leidden hem tot het doen van astronomische waarnemingen en deden hem ontdekken, dat de sterren van den Kleinen Beer aan den schipper de zekerste aanwijzing geven voor het sturen in noordelijke richting. Groot opzien baarde zijn voorspelling van de zonsverduistering van 28 Mei 585 v. Chr., die de verschrikte legers der Mediërs en Lydiërs, toen zij aan den Halys tegenover elkander stonden, bewoog, hun strijd langs den weg eener minnelijke schikking te beslechten. Het wereldbeeld van Thales was nog zeer primitief van constructie; hij stelde zich de aarde voor als een reusachtigCÏJ^hQu^op de wateren van den Oceaan drijvende en als uit dit water ontstaan.

Wanneer Thales beweert, dat het water het oorspronkelijk element is, waaruit alle dingen zijn voortgekomen en waarin zij ook weer terugkeeren, moeten wij niet uitsluitend denken aan de scheikundige samenstelling, die wij met den naam van water bestempelen; maar aan die zee, wier golven de Ionische kust bespoelden, met het heirleger van de daarin aanwezige levenskiemen, en verder aan alle vochten en sappen, door welker bemiddelling het leven bij planten, dieren en menschen gewekt, gevoed en onderhouden wordt. Hetzelfde leven, dat in duizenden kiemen de wateren van den > oceaan doortrilt, zet volgens Thales, de aardlagen af en schept aldus

Sluiten