Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en die dus moederschoot en tevens graf aller dingen is. Aldus is er een eeuwigdurend proces van worden en vergaan der dingen; alleen het grenzenlooze en onbepaalde, zoowel in tijdelijken als in ruimtelijken zin, is eeuwig en al wat tijdelijk en ruimtelijk begrensd en bepaald is, kan niet blijven, kan niet eeuwig zijn; want het moet eenmaal naar de orde des tijds zijn wederrechtelijk aanzijn boeten met dood en ondergang, opdat alzoo de majesteit van het eeuwig grenzenlooze en onbepaalde gewroken worde.

Hoe mag Anaximander tot deze uitspraak gekomen zijn ? De wijsgeer heeft de veelheid der dingen gezien; doch die dingen blijven niet! Zij vergaan en sterven ! Vanwaar dat rusteloos worden als uit barensweeën, vanwaar die pijnlijk verwrongen trekken op het gelaat der natuur, die nimmer eindigende rouwklacht, die dat gestadig sterven begeleidt ? — Het is, alsof Anaximander aan alle dingen wil vragen: „Wat is uw bestaan waard ? En indien het geen waarde heeft, waartoe bestaat gij dan ? Van wege uwe schuld zijt ge in den kerker des bestaans gevangen. Met den dood zult

ge ene scnuid moeten boeten. Ziet maar. hoe de aarde verlrwiinr-

de zeeën nemen af pn rlrntrpn uit- • Ao 7s«i>ti>U Ar. u

—* ~tr> , ^wv.ui.i^ wp uc ucigcn

toont u. hoe ver ze reeds ?iin creclnnken • U^t- tWum „„r,,,»^» *i

reeds de wereld: eindeliilr 7al vü in mnlr »n A*mr^ .«uut-.»-

, --j— —— uauip vu u w ij ucu.

Doch telkens zal zulk- een wrerelH van iwmmUlnU^J ~~

Worden ODPebou'wd • wie vermncr 11 n rlinrron ,.1~„1. A

wordens te verlossen ?"

Thales zoekt naar de eenheid der dingen en meent haar gevonden

te hebben in het vnrhricre elèmenl- Hoe «tof»» fl 1 i

twee schreden verder Ten eercfe tn-oo^ v.;; . t„ j;

. . —w» uu». viuugL Li IJ . „1UUICU Cl CCI1

eeuwige eenheid IS. hne is dan eene veelheid Aar Air,*** «,„~»i::i.3>>

en nil vindt het- antwnnrri in He «n«<9r>f nn :: j

■ —— «* "niiioaiumg «ua UilgCIlllUU-

heid. die zich zeiven erhrer weer nnJi»ff A^^A^t- Ai<* 1U„: j

vpiiv.ib, uwiuai uic vccuiau

der dinpen. in nlaats van re Hlüven tir-U ,«1f <. ..

O ' I— ■ ~~ ""J Mvu fcv.il V^IIllCLlt'L Cll VCl LCCI L.

Het bestaan dier veelheid wnrdr v<-w-«r Iiom aan «fki^v. „ ui

. .. w. Ywwi bUUOUX piUUlCCUl,

zij is niet gerechtvaardigd, maar doet eeuwigdurende hnete met

in ae eenheid onder re oraan M»r Hor. ..—...„t A 1™ 1 •

—— — f,""". unu ïioogl xAUOAimaUUU 111

Sluiten