Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de tweede plaats: „Waarom is niet reeds lang al het gewordene ten onder gegaan, daar toch reeds een eeuwigheid verloopen is?" „Waarom blijft de stroom des wordens eeuwig zich verjongend verder vloeien?". Ter beantwoording van die vraag waagt hij een mythische onderstelling: het eeuwig worden kan zijn oorsprong slechts hebben in het eeuwig zijn. De voorwaarden, waaronder de afval van dat zijn tot het worden in ongerechtigheid plaats heeft, zijn en blijven steeds dezelfde; het is nu eenmaal zoo en niet anders, dat er geen einde is te voorzien aan dat eeuwigdurend uittreden der individueele dingen uit den schoot van het „onbepaalde". De vraag : Op wat wijze de eenheid des heelals met de daadwerkelijke veelheid der dingen te rijmen zou zijn, wordt door Anaximander niet opgelost.

Anaximander moet zich ook op zuiver-natuurwetenschappelijk gebied een naam hebben gemaakt. Van een onmetelijk grooten vuurbol, die in snelwentelende beweging verkeerde, zouden gedeelten zijn weggeslingerd, waaruit de gesternten zouden zijn ontstaan, eene voorstelling die aan de theorie van Kant-La Place herinnert.

Reeds aan Anaximander zou de stoute hypothese te danken zijn, dat de aarde, die hij zich in den vorm van een tamboerijn dacht, vrij in het midden van de wereldruimte zweefde. Verder neemt hij aan, dat menschen en dieren, door den invloed der warmte in het vochtige aardslijk ontstaan, aanvankelijk op visschen zouden geleken hebben, wier lichaam door een stekelig pantser werd beschut en zoo wordt hij den. Griekschen voorlooper van Darwin. Bovendien zou hij de eerste hemelglobe en de eerste wereldkaart vervaardigd hebben en den bij de Babyloniërs reeds lang bekenden zonnewijzer in Griekenland hebben ingevoerd.— Wij zien derhalve, hoe Anaximander's wijsbegeerte zich van de windselen der mystiek met kracht bevrijdt en zich uit het mystieke halfduister den weg baant naar het vrije zonlicht van zelfstandig denken en onderzoeken.

Ongeveer een eeuw later (dus omstreeks SOO v. Chr.) treffen wij in Ionië een ander tweetal wijsgeeren aan, namelijk Anaximenes en Heraklitus.

Sluiten