Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De staatsman Zeno is een praktisch volksman, een bezield volksvriend, die onverdroten bezig is, voor het welzijn van zijn vaderstad, ja van heel het Grieksche volk; de wijsgeer Zeno gebruikt de spitsvondigheden der dialectiek, de drogredenen der sophistiek om het meest voor de hand liggende en het volstrekt onmogelijke aannemelijk te maken.

En toch heeft Cicero er reeds op gewezen, dat de voortreffelijkheid der Eleatische wijsbegeerte haar bevestiging heeft gevonden in den moed en de heldhaftigheid van haar voornaamste vertegenwoordigers.

In den strijd des levens schijnt het gemeene en slechte te overwinnen en het recht aan den sterkste te zijn, opdat de zwakken onderdrukt worden.

Daarom ontvlucht de wijsgeer de wreede wereld des schijns en zoekt troost in die andere, betere wereld der gedachten. In die wereld heerscht eeuwige rust en blijft de zegepraal aan hem, die de wapenen des geestes het best weet te hanteeren. Schijn is de eeuwige stroom van bewogenheid, die in rustelooze vaart onophoudelijk wat nieuws te aanschouwen geeft, totdat het vermoeide oog zich sluit en het beklemde hart bezwijkt. Voor de macht van het denken wordt die schijn als een nevel weggevaagd en blijft de eeuwige rust van het Al-ééne over als een kostbaar en onvergankelijk goed. Zoo vindt de wijsgeer in zijn leer een verlossing van de onrust en, de tegenstrijdigheden des levens. Laat de macht der tyrannen maar steun vinden bij de aardsche wapenen des gewelds; de wijsgeer heeft het betere wapen der gedachte tot zijn dienst; en wie met'dat wapen strijdt, vreest het lage en gemeene niet. In de werkelijkheid wordt de vrijheid onderdrukt door den tyran, verslindt het groote het kleine, — in de wereld der gedachten kan zelfs een Achilles de schildpad niet inhalen; want al loopt Achilles tienmaal zoo snef als de schildpad, en al wordt de voorsprong, die deze op Achilles heeft, telkens kleiner, die voorsprong blijft gehandhaafd en kan niet worden opgeheven.

Tot welke slotsom zijn wij thans gekomen ? De Ionische philosophie

Sluiten