Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onmogelijke grenzende reizen en hoe hij tegelijk op meer dan ééne plaats zou zijn gezien, bezig met te leeren en te overtuigen. Als hij aan den oever van den Nessus wandelt, fluistert de stroom zijn naam. In den loop der tijden was hij in meer dan ééne gestalte verschenen; aan den Trojaanschen oorlog had hij herinneringen, zoo levendig, alsof hij het beleg van Troje had bijgewoond en de wapenrusting, die hij toenmaals had gedragen, hing nog in den tempel van Argos. De diepte van goddelijke wijsheid, die in hem woonde, openbaarde zich niet in regelmatig-logisch geordende redenen, maar in geheimzinnige aanduidingen en spontaan geuite orakelwoorden, die op bliksemflitsen geleken, ja somtijds zelfs in teekenen en wonderen.

Want, — wij zullen er straks meer van vernemen! — voor Pythagoras is het heelal één grootsch muziekinstrument en hij weet, hoe dat instrument is saamgesteld en hoe het bespeeld moet worden. Waarom zou hij dan niet bij machte zijn, aan dat instrument een nog nimmer vernomen melodie te onüokken en onmiddellijk een wonder te doen?

Ioniër van geboorte, vindt Pythagoras in het dorische Kroton een tweede vaderstad en zoo wordt de beschermgod der Doriërs, de god van Sparta, ook de god van den Pythagoreïschen bond. Hij is de god der muziek, namelijk van de muziek der Doriërs, waarvan de melodieën in strengheid van bouw op de strenge lijnen der Dorische tempels gelijken, binnen welker heilige wanden «zij, onder begeleiding van citerspel, worden aangeheven. Daar ginds in Kroton sticht Pythagoras een idealen staat, of liever een gemeente van jongeren, die zich naar hem noemen. De strenge wetten, of moeten wij liever zeggen, de orde-regelen, die daar heerschen, openbaren naar buiten, in de sfeer der zichtbare en tastbare zinnelijkheid, de idee der volmaakte orde en harmonie, die in de gewijde harten woont.

Thales en Anaximander, evenals Pythagoras Ioniërs, zijn naïeve optimisten. Zij beseffen er .wel iets van, dat de krachtig opbloeiende cultuur, zooals hun tijd die te zien geeft, de individuen steeds vrijer

Sluiten