Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

compromis tusschen het oude, dat verdwijnen moest, en het nieuwe, dat stond te komen; onder andere was de oude indeding in phylen* nog in stand gebleven en daardoor.aan de oude adellijke geslachten nog een machtigen invloed op de verkiezingen gelaten. Eerst na de tyrannis van Pisistratus wist Kleisthenes het algemeene kiesrecht volgens districten door te zetten, waarmede aan de bevoorrechting des adels een einde kwam. En toen nu ten slotte aan den Areopagus, het hoogste gerechtshof, alle politieke invloed werd ontnomen, had in Athene het beginsel der redelijkheid over de onredelijke traditie volkomen gezegevierd.

De gedachte: alle burgers zijn één en vrij, beheerschte thans de organisatie van den staat. Hetzelfde beginsel zou nu worden toegepast op de organisatie van het bondgenootschap, waarvan Athene de ziel was, in tegenstelling met het beginsel van geweld en onderdrukking, dat de inrichting van den Spartaanschen staat en de van dezen uitgaande hegemonie beheerschte. Griekenland één onder Athene's leiding, uitmakende één bondgenootschappelijken staat, doch onder erkenning en eerbiediging van de rechten der afzonderlijke bondsstaten, op dit beginsel was reeds de Delische bond gegrond en dat beginsel bleef het ideaal, dat Perikles trachtte te verwerkelijken. Alle grootheid en heerlijkheid van Athene lag opgesloten in de grondgedachte, dat de eenheid en de vrijheid van alle burgers gewaarborgd was door het feit, dat het volk door beginselen van redelijkheid werd "geleid. Deze beginselen hebben hun volle kracht en majesteit geopenbaard in de eeuw, die naar Perikles werd genoemd, toen de belden van het slagveld tevens helden waren naar den geest en toen de politieke idee, die de Atheensche democratie bezielde, zoowel godentempels en staatsgebouwen, als tragediën en andere kunstproducten in het aanzijn riep. Al wat die ongeëvenaard groote tijd op het gebied van kunst, wetenschap, vernuft en gezellig verkeer produceerde, werd dienstbaar gemaakt aan de bevordering der nationale eenheid. De voorbeeldelooze rijkdom van geestelijk leven, door eendrachtige samenwerking van tal van genieën gekweekt, had een volstrekt openbaar karakter, en diende slechts tot ver-

Sluiten