Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hulpbronnen beschikt, dat is deugd en geluk; al het andere is klatergoud, tegennatuurlijke conventie der samenleving en ijdel gebazel."

En aanknoopende aan een citaat, aan den lierdichter Pindarus ontleend en aldus luidende: „De wet is aller koning, zij regeert de „sterfelijken en de onsterfelijken en met opgeheven arm rechtvaar„digt zij de daad van het grootste geweld; de werken van Her aki es „bewijzen dit", merkt Kallikles op:

„Heel precies herinner ik mij het gedicht van Pindarus niet; maar wel weet ik, dat hij verhaalt, hoe Herakles de runderen van Geryones wegdreef zonder ze te koopen en zonder dat zij hem geschonken waren, omdat van nature als recht dient te gelden, dat runderen en elke andere bezitting yan minderwaardigen en zwakken aan de degelijken en sterken toebehooren."

Dit is de „heerenmoraal" in theorie.

In de practijk zien wij baar toegepast door mannen als Alkibiades en Lysander.

De kon nog meer van de sophisten verhalen; doch ik moet mij beperken. Het medegedeelde zal, naar ik verwacht, voldoende zijn om een, zij het dan ook oppervlakkigen indruk te geven van het het karakter der sophistische wijsbegeerte.

Overzien wij den langen weg, dien het wijsgeerig denken van Thales tot Sokrates volgde, dan moet het ons wel verbazen, dat een tijdvak van niet meer dan twee eeuwen voldoende was om de philosophie zulk een geweldig ontwikkelingsproces te doen doormaken. Uit een onaanzienlijke kiem zien wij de plant der wijsbegeerte zich ontwikkelen met tropische snelheid en weelderigheid. Naar alle kanten botten de twijgen en bladeren uit en de beschikbare groeikracht schijnt onuitputtelijk. In die betrekkelijk korte spanne tijds werd niet alleen de wijsbegeerte als centrale, grondleggende wetenschap in een reeks van eigenaardige, geestvolle stelsels uitgewerkt, maar tevens de grond gelegd voor de beoefening der voornaamste afzonderlijke wetenschappen. De mystiek werd uit de engte der sectarische kringen, die zij beheerschte, tot de vrije

Sluiten