Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan eene bekende episode uit de Ilias van Homerus, waarvan hij beweert, dat zij iederen Griek wel uit het hart moet zijn gegrepen De eerwaardige grijsaards, die den oppersten raad van Troje vormen zitten samen te beraadslagen, wat zij zullen doen, nu ter wille van' een vrouw zulk een groot gevaar land en volk bedreigt. En ziet daar gaat diezelfde vrouw langs hun vergadering, Helena, voortschrijdende in haar volle, onvolprezen schoonheid. Die aanblik doet al hun bekommering en leed wijken en vol geestdrift besluiten zij het heilige Ilion te verdedigen op leven en dood.

Dit geestdriftig verlangen naar Schoonheid is niet alleen passief, maar ook actief. Het openbaart zich actief in de schoone tempels' waarvan de harmonisch opgaande lijnen zich afteekenen tegen het azuur des hemels, in de heerlijke beelden en marmergroepen, die de schoonheid der menschengestalte verheerlijken, in de sierlijke vormen van huisraad en vaatwerk, in de harmonische golving der gewaden, m de schoone standen der lichamen bij kamp- en wapenspel m de zangen der dichters. ► Wat is voor het Grieksche bewustzijn de staat? De staat is niets Ë anders en mets minder dan de samenleving der menschen in schoonheid. De mensch alleen, buiten de samenleving, is geen mensch m de volle beteekenis; hij blijft in de barbaarschheid bevangen. De mensch erlangt eerst zijn volle waarde in de gemeenschap. Om den staat is het te doen en daarom gaat de enkele burger op in den staat. Heel het leven draagt een sociaal karakter. Voor den staat moet men alles over hebben, moet de enkeling met aarzelen het beste, wat hij heeft, ten offer te brengen, al ware het ook zijn leven. De kinderen behooren niet aan de ouders, maar aan den staat en worden dan ook van staatswege opgevoed Dat berustte niet op eenigerlei dwang, doch dat sprak zoo van zelf

Zoo was het althans oorspronkelijk geweest. Wij hebben echter vroeger gelegenheid gehad op te merken, dat het in Athene reeds anders geworden was. De roem en de macht, tengevolge van de voordeelig gevoerde Perzischen oorlogen bereikt, hadden de materiëele welvaart en rijkdom doen toenemen, doch de oude zeden

Jansin, Geschiedenis der Wijsbegeerte.

de snhnnnheiri A^ „„ 1 . ,. .' . '

Sluiten