Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat men niet doet, wat zijn eigen taak is, doch zich bemoeit met tampt m hetgeen buiten die taak gelegen is. Wie bijvoorbeeld bevelen wrl, waar h,j heeft te gehoorzamen; leiden, waar hij heeft Lh7 f!;emen, W3ar hU beb°0rt te geven' die Pleegt oDge.

2 t t w T\tC k°rt Zkh ZC,Ven eD aan ander-. - stoort en verbreekt de harmonie des geheels

Er bestond voor Plato wel aanleiding genoeg om bij de vorming

van den staat de gerechtigheid als leidend beginsel met nadruk op

den voorgrond te brengen. Waarom was de Atheensche democratie

zoo hoopvol aangevangen, maar al te spoedig op een totaal bankroet

mtgeloopen? Immers omdat velen wat anders deden, dan hetgeen

h™ etgen werk was. Wanneer allen zonder onderscheid geroepen

worden of zich geroepen achten om de allergewichtigste taak der

staatsregeermg mede ter hand te nemen, zonder zich af te vragen

of z,j daartoe de vereischte kennis en bekwaamheid te bezitten'

wanneer volksgunst en eigendunk uitmaken, aan wie de hoogste"

e- gewichtigste staatsambten zullen worden toebetrouwd, dan moet

derft, wel gevaar loopen in de branding te vergaan

te^letdmindtl- kraC^g Pr°testeert het beginsel der gerechtigheid tegen de praktijken der volksredenaars en sofisten. Hun doel is niet overtuigen, maar overreden, met schoonschijnende woorden de

lTnTa„hr^Ddte ZCtten' ^ tC VrageD Daar de waarh-d. maar naar het effect, met „aar het goede, maar naar het verlok!

kende en aangename. Om dat doel.te bereiken spraken zij dan

ook over alles mede en tooiden zich met den uiterlijken glans van

wijsheid, die geen waarachtige wijsheid is en waren onophoudelijk

hadden Di , 1 ^ ^ ™" ^ ^verstand

hadde. Die hchtzinnige laatdunkendheid wordt overgeplant in hen die zich om hun persoon verdringen om van dit noodlottig onderl wijs profijt te trekken. Zoodoende wordt alle bescheidenheid en

ttveertroS h "111?0 Cn W°rden de ^ichtigste staatsbelangen toevertrouwd aan het wanbeleid van kortzichtige, eerzuchtige en egcastische demagogen. Geen rhetorica is bij machte om op den

Sluiten