Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijnen van dat gebouw worden eerst openbaar in de organisatie der beide hoogere standen. Zij vormen als het ware van dien bouw het bovengrondsche gedeelte, dat in de harmonie en de symmetrie der verhoudingen het beginsel der gerechtigheid aanschouwelijk j maakt Daarom wijdt Plato aan de karakteriseering van die beide ; standen de meeste aandacht. De derde stand heeft het grove het onaesthetische werk te verrichten, waarmede de „wachters" e'n de „heerschers" zich in geen enkel opzicht hebben in te laten. Want zij zouden hun gewichtige taak niet naar den eisch kunnen volbrengen, indien zij niet van allen materieelen arbeid ontheven waren Wanneer aldus de drie deugden :/wijsheid,2dapperheid en-Zzelfbeheersching daadwerkelijk beoefend worden, dan zal allerwege de * gerechtigheid heerschen als de vierde der deugden, die immers daarin bestaat, dat ieder het zijne doe en de taak volbrenge, waartoe hij geroepen is.

Ten einde de hoogere standen voor hun toekomstige roeping op te leiden, deinst Plato niet voor de toepassing van krasse middelen terug. Zij worden er letterlijk voor opgefokt, gedresseerd en getraind Want niets of niemand is er ter wille van zich zelf, maar ieder ding en ieder mensch heeft zijn bijzondere taak te vervullen, opdat het geheel van menschen en dingen door de idee der gerechtigheid worde beheerscht. Zal nu het individu zich geheel en zonder voorbehoud m den dienst des geheels stellen, dan moeten alle persoonlijke belangen zwijgen. De wachter, die den staat heeft te verdedigen, de regent, die aan den staat de vereischte leiding moet geven, mag door niets, wat hem persoonlijk lief en dierbaar is, van zijn taak, die de bevordering van het welzijn des geheels bedoelt worden afgeleid. Hij mag noch familie hebben, noch bezittingen' Allen zullen één groot gezin vormen, en alle bezit zal onder hen gemeenschappelijk zijn.

Dit lijkt consequent communistisch en dat is het ook, doch onder zekere restrictie. Gemeenschap van vrouwen, kinderen en goederen wordt hier niet geëischt ten einde allen zooveel mogelijk deel te doen hebben aan aardsche genietingen, doch integendeel »;„,i-

worden afgeleid. Hij mag noch familie hebben, noch bezittingen! Allen zullen één p/root orezin vm-mSr, ~—n„ _ . ,

Sluiten