Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zulk een omvang van kennis op schier allerlei gebied mag waarlijk verbijsterend heeten!

De vroegtijdige dood van Alexander dreigde voor Aristoteles noodlottige gevolgen te zullen hebben. Te Athene trachtte de antiMacedonische partij eene vrijheidsbeweging in het leven te roepen. Aristoteles was bevriend met Antipater, den Macedonischen stadhouder, en derhalve gold hij voor een vijand der nationale beweging.

Welhaast werd het oude, bekende middel op hem toegepast en werd hij aangeklaagd wegens „goddeloosheid". Om de gevolgen van het te verwachten vonnis te ontgaan, begaf hij zich in 323 naar Chalcis op Euboea, en overleed aldaar reeds in het volgende jaar, in den ouderdom van 63 jaren.

Wat ons omtrent de persoonlijkheid en het karakter van Aristoteles overgeleverd is, stemt overeen met hetgeen dienaangaande uit zijn geschriften valt af te leiden. Afkomst en levensopvatting stempelen hem tot eene beslist aristocratisch aangelegde persoonlijkheid, scherp in zijn oordeel en niet afkeerig van ironie en spotternij, kieskeurig in vriendschapsbetoon en verkeer met menschen, overwegend verstandsmensen, maar tevens welwillend, dankbaar en niet ontoegankelijk voor de gemoedsindrükken. die in den huiselijken kring en in het verkeer met gelijkgezinde vrienden plegen gezocht te worden

Na den dood zijner eerste gade Pythias huwde hij Herpyllis van Stageira. Uit het eerste huwelijk werd hem een dochter geboren, uit het tweede een zoon, Nikomachos geheeten, die op jeugdigen leeftijd stierf, nadat hij nog gelegenheid gevonden had, de. „Ethica" van zijn vader uit te geven.

Welke is de beteekenis geweest van Aristoteles als wijsgeer?

Wij vernamen het reeds: Aristoteles is geen dichterlijk aangelegde

geest als Plato, hij is in hoofdzaak verstandsmensch; maar dat

intellect van Aristoteles wordt als een schier volmaakt werktuig in den dienst gesteld van een brandend verlangen naar kennis, van een onbedwingbaren wil om rusteloos de wereld der verschijnselen in haar geheelen omvang en haar diepste wezen te peilen en te doorgronden.

Sluiten