Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I niet verlangen naar hetgeen er niet is; en aan hetgeen u overkomt u| zult ge u niet ergeren."

i| Wij bemerken het, deze menschen leven in het bewustzijn, dat zij verlost zijn van alle kwaad en dat besef wekt in hun gemoed

I een stemming van ongestoorden vrede en opgeruimdheid, die

I weldadig aandoet. Diezelfde Krates prijst schertsend in verzen de

I stad „bedelzak", gelegen op een eiland in de zee der „inbeelding".

j Naar dat eiland kan geen tafelschuimer of weekeling verdwalen"; het brengt voort een overvloed van brood, vijgen, uien en knoflook

li en er heerscht geen strijd om geld of eer. Gehuld in eëh wollen mantel en den bedelzak torsende, brengt Krates lachend en schertsend

i zijn leven door, als ware het een feest. Van Metrokles vernemen wij, dat hij 's winters in de schaapskooien en 's zomers in de zuilengangen der tempels slaapt en daarbij zich gelukkiger acht dan de groote koning der Perzen met zijn Babylonische winter- en zijn Medische zomerresidentie. En van Diogenes is bekend, hoe Alexander op hem toetreedt, zeggende: ik ben Alexander, de groote koning en hoe Diogenes dan antwoordt: „En ik ben Diogenes, de Cynicus." Als Alexander hem uitnoodigt, een gunst te verlangen, dan luidt het antwoord van den wijsgeer: „Och, ga een beetje uit de zon." — t „Geluk is alleen de ware opgeruimdheid, en de toestand, waarin 1 men nimmer treurt, waar en in welke omstandigheden men zich ook bevindt," zoo luidt een andere zijner uitspraken, „slechts dat noem ik het ware geluk, wanneer iemand in verstand en gemoed steeds kalmte en opgeruimdheid weet te bewaren." En het woord, dat in het kort het program zijner levensleer formuleert, luidt aldus: „Tegenover het noodlot plaats ik den moed, tegenover de conventie

Ide natuur, tegenover den hartstocht de rede." Diogenes was niet, als Antisthenes, in kommervolle omstandigheden geboren en opgevoed. Hij was de zoon van een bankier uit Sinope, eene niet onvermaarde Grieksche kolonie aan de Zwarte Zee. Om welke reden hij vandaar is uitgeweken, is niet met zekerheid bekend. In een van zijne geschriften, — hij was de auteur van een aantal drama's, waarvan bijna niets is bewaard gebleven, —

Sluiten