Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

noemt hij zlch gemand, die alle waarden heeft omgestempeld" en booze tongen, hebben daaruit afgeleid, dat hij zich aan muntvervalschxng zou hebben schuldig gemaakt. Maar het is weTzoo goed als zeker, dat hij bedoelt iemand te zijn, die de levenswaarden heeft omgestempeld. Immers moet hij ook gezegd hebben, dat me" gewoon is het waardelooze voor waardevol, het waardevolle voor waardeoos te achten; want voor een standbeeld, zoo licht hij di toe betaalt men 3000, voor een portie meel maar 2 drachmen

Voor Diogenes is de gemoedstoestand van vrede, vrijheid en opgeruimdheid van de hoogste waarde, en al de uitwendige evensgoederen: geld, roem, eer en aanzien bij de menschen, % tellen b,j hem voor niets. Om aldus te waardeeren als Diogenes was noodig een radicale omkeering van alle neigingen en begeLn, die gewoonlijk het menschelijk gemoed beheerschen en die omkeering kon in de practijk slechts tot stand komen langs den weg der /gestadige oefening, der „askese." Diogenes plaatst zich met geweld buiten den levenskring van welgesteldheid, waartoe hij oorspronkelijk behoorde en leidt een leven van moeitevolle ontberingen Elke neiging tot gemak, behaaglijkheid en genot rukt hij met wortel en tak uit zijn gemoed, want dat alles zou hem tot een slaaf der uitwendige levensverhoudingen maken. Herakles, de veelbeproefde I held, wordt zijn schutsheilige. De wollen mantel is des zomers ,1 , 2ijD Cenig kleedi"g^k, het bedelen zijn

eenig bednjf; de openbare pleinen en zuilengangen zijn zijn eenige legerstede; boonen, uiën en knoflook zijn zijn eenig voedsel en water ,s zijn eenige drank. Teneinde zich te harden, wentelt hij zich des zomers in gloeiend zand en omarmt hij des winters me sneeuw bedekte marmerbeelden, en van zijn leerling Krates wordt verhaald, dat hij opzettelijk troost zocht bij veile deernen om zich in het verdragen van de gemeenste scheldwoorden te oefenen Dit is de practijk van het Cynisme, de cynische „askese". Doch daarnaast en er mede verbonden gaat het gestadig gebruik der rede die tot de juiste theorie moet leiden en die rede moet dienen om het ware wezen der dingen van den bedriegelijken schijn te

Sluiten