Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

menschen tot den gelukzaligheidstoestand op te voeren, waarin hij zelf verkeert. Van Diogenes weten wij reeds, dat hij zich een bevrijder der menschen noemde en een genezer van hartstochten. ,,Andere honden doen hun vijanden leed; maar ik doe het mijn vrienden, — om hen te redden", zoo zei hij bij een andere gelegenheid. En toen men hem verweet, dat hij onreine plaatsen bezocht, sprak hij: „Dat doet de zon ook; maar daardoor wordt zij niet verontreinigd." Krates ging in zijn bekeeringsijver zoo ver, dat hij vreemde huizen binnentrad om de hem onbekende bewoners terecht te wijzen en te verbeteren, en die gewoonte bezorgde hem den biinaam van ..deurontsluiter."

Het medegedeelde moge voldoende zijn om u een, zij het dan

ook maar schetsmatig beeld te peven van de cvnische levensleer.

Daaruit blijkt duidelijk, dat deze wijsgeeren de vraag „Wat is waarheid?" wel trachten te beantwoorden, doch uitsluitend in practischen zin. Hun strijd tegen wat zij „inbeelding" noemen,

maken zij uitsluitend dienstbaar aan de vestiging van een beter inzicht in hetgeen al dan niet voor den mensch van waarachtige, blijvende waarde is, opdat hij dienovereenkomstig door gestadige „oefening", door „askese", zijn leven inrichte en aldus tot dat volkomen los- én onafhankelijk-zijn van zeden en gebruiken, van levensomstandigheden en lotgevallen gerake, dat den enkelen mensch heer en meester maakt van elke situatie, hoe pijnlijk dan ook, van elk noodlot, hoe bang en smartelijk dan ook, en hem stelt op een levensniveau, zoo hoog en ongenaakbaar, dat hij boven de hem omringende werkelijkheid komt te staan en haar met souvereine majesteit beheerscht. Met het tooverwoord „ontbering" wordt hier het levensraadsel opgelost en de mensch wordt vrij, doordat alle begeeren in zijn binnenste is gedood en zoodoende het noodlot geen vat meer op hem heeft. Aldus wordt langs cynische methode de gelukzaligheid bereikt, die bestaat in eene onverstoorbare gelijkmoedigheid van geest, in een steeds aanhoudende stemming van kalme opgeruimdheid en wordt derhalve een antwoord gevonden op de vraag: „wat moet ik doen om zalig te worden?"

Sluiten