Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gegrendeld, zoodat zelfs uw adem mij niet kan bereiken!" En dat zijn meer dan groote woorden. Aan zijn sterfbed gekluisterd, schrijft hij nog aan een zijner vrienden: „Op een gelukkigen, tevens den laatsten dag van ons leven schrijven wij u dit. De urineloozing wordt belemmerd en ingewandspijnen zijn ingetreden, zoo hevig, dat verergering nauwelijks denkbaar is. Daartegenover stellen wij echter den zielevrede, die haar ontstaan dankt aan ons eertijds ingesteld wijsgeerig onderzoek. Gij echter, gedraag gij u overeenkomstig de welwülende gezindheid, die gij van kindsbeen de philosophie hebt toegedragen en zorg voor de kinderen van Metrodorus."

Het ethische stelsel van Epikurus komt hierop neer, onder alle levensomstandigheden den toestand der smarteloosheid te blijven handhaven en dus aan te toonen, dat zulks inderdaad in de practijk mogelijk is, en onder Welke voorwaarden. In tegenstelling met de Stoïsche wijsgeeren bekreunt Epikurus zich al heel weinig om de traditioneele moraal. Hij moet dienaangaande hebben geleerd, dat recht en moraal berusten op een maatschappelijk verdrag, dus op eene overeengekomen conventie, maar dat de wijze er goed aan doet, zich toch maar naar dat overgeleverde recht en die overgeleverde moraal te schikken, niet alleen om geen straf op te loopen. maar ook uit vrees van als onmoreel mensch op de kaak gesteld te worden. En toen men hem vroeg, of hg de moreele voorschriften in acht zou nemen, als hij wist, dat zijn overtredingen verborgen zouden blijven, gaf hij geen antwoord.

Dat Epikurus er toe gekomen is, zijne levensbeschouwing als hedonisme, als lustleer, te formuleeren, hangt waarschijnhjk wel samen met den zwaarmoedigen grondtoon van zijn temperament en tevens met zijne nuchtere verstandelijkheid. Zijne theorie, — we hebben het reeds opgemerkt! — kenmerkt zich door klaarheid en duidelijkheid; zij is bij uitstek berekend voor de bevatting van het zoogenaamd „gezond verstand", dat een natuurlijke afkeer heeft van breede en diepe levensopvatting. Daarbij is zij uiterst geschikt voor menschen, die, zooals de meeste zwaarmoedigen, gaarne met hun eigen gevoelstoestanden coquetteeren. Zijne ietwat ziekelijke

Jansen. Geschiedenis der Wijsbegeerte.

Sluiten