Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beeld vervuld is, kan zij, zoolang dit beeld haar bezighoudt, niet denken aan God. Van de materie heet het, dat zij zonder eigenschappen moet zijn om de vormen der dingen in zich op te nemen. Des te meer moet de ziel van vormen en beelden ontledigd zijn, opdat zij onbelemmerd zal kunnen vervuld en verlicht worden door de opperste natuur. Indien dit alzoo is, moet men "van alle andere dingen afzien en slechts datgene schouwen, wat het volstrekt innerlijke is. Door niets uitwendigs mag men zich laten afleiden; men mag van niets weten, ook niet van zich zelf, om tot de aanschouwing te geraken van dat Eéne, waarmede men één geworden is. Men zal dan met dat Eéne in relatie treden en dan ook aan andere menschen iets van het mysterie van dit goddelijk wezen kunnen ontsluieren."

„God is, zooals Plato zegt, niet ver van een iegehjk onzer; hij is allen nabij, zonder dat zij het weten; maar zij zelf ontvluchten Hem, of liever zij ontvluchten zich zelf; zij kunnen daarom Hem niet aangrijpen, wien zij ontvlucht zijn; en kunnen, daar zij zich zelf vernietigd hebben, geen ander vinden, gehjk een kind, dat waanzinnig geworden is, zijn vader niet kent. Maar wie zich zelf heeft leeren kennen, hij zal ook weten, vanwaar zijn oorsprong is."

„Hier in deze wereld, waar een deel van ons wezen in een lichaam gebonden is, gelijken wij een mensch, die met de voeten in het water staat, maar met de rest van zijn lichaam er boven uitsteekt. Wanneer wij ons nu met heel het niet ondergedompelde deel van ons lichaam boven het water verheffen, vereenigen wij het middelpunt van ons Zelf met het middelpunt aller dingen en komen aldus tot rust. Daar de zielen van geestelijke natuur zijn en dat middelpunt zelfs hooger ligt dan de sfeer des geestes, moeten wij wel aannemen, dat de vereeniging der ziel met het Al-Eéne door andere krachten tot stand komt dan die, door welke het Denkende zich met het Gedachte vereenigt. Die vereeniging berust op de innerlijke verwantschap, die tusschen de ziel en het Al-Eéne bestaat en die beiden samenbindt, zonder dat iets hen vermag te scheiden."

Sluiten