Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ons geloof is het geloof in den gestadigen vooruitgang van het menschdom; wij hebben het reeds zoo ontzettend ver gebracht en wij zullen het nog wel verder brengen.

Het scheen, dat de moderne mensch voor eens en voor goed •L met Jezus had afgerekend. Zelfs dook hier en daar de onderstelling ^ op, dat wellicht op deugdelijke gronden betwijfeld mocht worden, of Jezus als historische persoonlijkheid wel ooit had bestaan en werd de meening verkondigd, dat alles, wat in de oudste documenten des christendoms aangaande hem werd medegedeeld, louter fictie was, product van de overspannen phantasie der oudste christengemeente.

Merkwaardig echter was het, dat deze en dergelijke negatieve resultaten niet op den duur bevredigden, dat integendeel tegen het einde der negentiende eeuw de persoon van Jezus op nieuw kwam te staan in het brandpunt der moderne belangstelling. Dit had tweeërlei oorzaak. In de eerste plaats ontstond er van lieverlede eene correctie van het wetenschappelijk-critisch onderzoek. Veel van hetgeen aanvankelijk voor onhistorisch en onbetrouwbaar was verklaard, bleek, nauwkeuriger en rustiger bezien, gehandhaafd te moeten worden, en bovendien kwam men tot het inzicht, dat heel het ontstaan van de eerste christengemeente, buiten den persoon van een historischen Jezus om, een onverklaarbaar psychologisch raadsel werd. Doch in de tweede plaats, — en dit was wel het voornaamste ! — begonnen zij, die ernstig waren, zich met toenemenden nadruk af te vragen, waar het toch op den duur wel / met de menschheid heen moest. Het probleem van den mensch en van zijne bestemming schreeuwde om een oplossing. Men kwam tot het inzicht, dat onze hooggeroemde moderne beschaving, op de keper bezien, niet veel meer was dan een vernis, dat innerlijke barbaarschheid kwalijk trachtte te bedekken, en dat onze moderne maatschappij met al haar hooggeroemde cultuurwaarden, met hare ongeëvenaarde techniek en haar tot fabelachtige volmaaktheid ontwikkeld verkeerswezen, met al haar geld en goud en materiëele welvaart, niet bij machte bleek om 's menschen zielsbehoeften

Sluiten