Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zij toereikend zijn om ons een helder, duidelijk beeld van Jezus' persoonlijkheid te geven, kan alleen de ervaring leeren; of zij betrouwbaar zijn, moet uitgemaakt worden door het wetenschappelijk onderzoek.

Op dit gebied ligt achter ons een eeuw van veelomvattenden arbeid. Met steeds toenemende nauwgezetheid en grondigheid heeft de wetenschap de overgeleverde gegevens onderzocht, getoetst en geschift.

In het kort weergegeven, luidt de positieve uitkomst aldus, dat de eerste drie Evangeliën, de zoogenaamde synoptici, ons in kern en hoofdzaak betrouwbare berichten verstrekken aangaande het optreden en het werk van Jezus; berichten, die nog afkomstig zijn uit de eerste, kortstondige Joodsche periode van het jonge chnstendom. Het vierde Evangelie daarentegen bevat een probleem, dat door het critisch onderzoek nog niet bevredigend is opgelost! Wie vasten, historischen bodem onder de voeten wil hebben, zal ■van dat vierde Evangelie een uiterst omzichtig gebruik dienen te maken.

Dat de drie synoptische evangeliën een ongeëvenaard gewichtig en waardevol bronnenmateriaal bevatten, wordt thans door de critiek algemeen volmondig erkend.

Daarmede zijn evenwel alle bedenkingen niet opgelost. Ware aangenomen, dat wij in de synoptische Evangeliën eene overlevering bezitten, die op het onmiddellijk getuigenis van tijdgenooten berust, en dat zij ons in staat stellen eene met vaste trekken geschetst beeld van Jezus te leveren, zullen wij dan reeds verzekerd mogen zijn van de historische betrouwbaarheid van het ontworpen Jezusbeeld? Gesteld, dat die oudste berichtgevers te goeder trouw hebben gestreefd naar het nauwkeurig weergeven van feiten, dan is toch de mogelijkheid niet uitgesloten, dat zij in hun enthousiasme voor Jezus onwillekeurig gingen idealiseeren buiten de werkelijkheid om. In dat geval zouden ook de oudste berichten ons niet geven den historischen Jezus, maar den Christus, zooals hij werd vereerd door het geloof der eerste gemeente.

Sluiten