Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor feiten, die zij voorloopig als onverklaarbaar moet aanvaarden, omdat al hare verklaringsmethoden te kort schieten ? Is het ontstaan des levens te verklaren; of het menschelijk bewustzijn, of de oorsprong van het aesthetisch scheppingsvermogen ? Berusten de toepassingen der geneeskunde niet in hoofdzaak op louter ervaring en practijk, zonder dat eene theorie gevonden is, welke de empirische gegevens op eene voor het logisch denken volstrekt overtuigende wijze verklaart? Wat gisteren nog wonder was, kan wellicht morgen zijne verklaring vinden. Het begrip wonder heeft derhalve eene betrekkelijke, geen volstrekte beteekenis.

Wie zal ook maar bij benadering kunnen uitmaken, hoe groot, hoe sterk, hoe wijd de invloedssfeer was van iemand, in wien de goddelijke krachten, die het heelal vervullen en doordringen, waren geconcentreerd, om van dat centrum uit naar alle richtingen uit te vloeien en al wat zij aanraakten te doortintelen van hooger leven ? Juist in Jezus wordt gezien, welke de bestemming des menschen in hoogste potentie is, namelijk orgaan te zijn van goddelijk alvermogen, dat, chaos, dood en verderf bestrijdende, leven, bezieling en vreugde wekt en wereld en menschheid opheft met elementaire kracht tot het niveau van een hoogere bestaanswijze. De eenvoudige en kinderlijke zielen hebben daarvoor steeds besef getoond. Als Jezus in Galilea groote teekenen van genezing doet, dan, — zoo verhaalt de Evangelist, — hebben de. scharen, dit ziende, zich verwonderd en God verheerlijkt, die zoodanige macht den menschen gegeven had. — De schare beseft het: nu eenmaal één mensch dergelijke dingen vermag te doen, nu, o zalige verrassing I — staat het 'vast, dat zoodanige macht geschonken is aan de menschen, aan de menschheid l

Voorzeker, ook wij beheerschen de natuur en richten de in haar heerschende krachten naar onze bedoelingen. Ook wij trachten de vernielende macht van storm en onweer te bestrijden en onschadelijk te maken; ook wij stellen ons te weer tegen de verraderlijke aanvallen van ziekte en dood; en ten deele slagen wij daarin. Doch wij doen het met studie en overleg, door toepassing van de doel-

Sluiten