Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eenig ander geschapen wezen ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods".

Ik heb getracht, U mede te deelen, hoe ik Jezus zie en hoe ik het christendom zie en ik heb dat gedaan, voor zoover mij bewust is, naar mijn innigste, persoonlijkste overtuiging. Waarschijnlijk kunt gij U niet in mijne zienswijze vinden, en ziet gij dezelfde dingen geheel anders en met andere waardeering. Ik ben, meen ik, volstrekt niet apologetisch te werk gegaan en wensch ook thans niets te zeggen, dat op eene poging zou gelijken om mijne zienswijze tot de Uwe te maken.

Ik zou meenen reeds veel te hebben bereikt, wanneer gij met mij overtuigd waart, dat wie met Jezus in aanraking komt, tevens die allergewichtigste levensvragen aanraakt, die niemand onzer met rust laten, totdat hij, althans voor zich zeiven, een antwoord gevonden heeft.

Hebben wij zulk een antwoord gevonden, dan bezitten wij een zekerheid, die sterker is, dan al wat ons leven, onze welvaart dreigt te ontwrichten, en wij hebben dan nimmer gegronde reden om aan de toekomst te vertwijfelen. Wij steunen dan niet op eenig overgeleverd kerkgeloof, op de eene of andere ons aannemelijk voorkomende philosohe, en loopen geen gevaar meer van ons aan de eene of andere schoonschijnende theorie te vergapen. Wat wij in ons geestelijk bezit hebben, dat is dan ons onvervreemdbaar, zelf verworven eigendom.

Sluiten