Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Meermalen werd ik aangezocht, uit mijn boek, dat ik schreef over Bewustzijnsverschijnselen en Paedagogiek, zonder aan eenig schoolonderwijs of examen te denken, een beknopt overzicht voor kweekelingen en hoofdakte-candidaten samen te stellen, dat door den leeraar kon worden toegelicht.

Men achtte het meer dan tijd, dat de resultaten der nieuwere psychologie en der kinderstudie ook aan de opleidingsinrichtingen het langdradig gezeur zonder veel en belangrijk feitenmateriaal eens gingen verdringen.

Ik heb er naar gestreefd, de stof overzichtelijk en helder voor te stellen. Toch acht ik de behandeling eerst in de hoogste leerjaren op haar plaats.

De concrete leerstof der bijzondere methodiek verdient als begin in de lagere klassen verreweg de voorkeur. Niet alleen, omdat ze veel meer de belangstelling van de jongere leerlingen heeft, maar ook, wijl ze als voorbereiding voor het lesgeven in de leerschool van veel grooter waarde is.

Zeer erkentelijk ben ik Professor HEYMANS te Groningen en Dr. VAN WAYENBURG te Amsterdam, die zoo welwillend waren, de psychologische inleiding en 't hoofdstuk over geestelijken groei met een critisch oog door te zien, waardoor ik nog eenige kleine correcties kon aanbrengen. 'V^')""-'

Moge het literatuurlijstje aanleiding geven tot eigen bronnenstudie bij hen, die van de paedagogiek hun hoofdvak willen maken, zoodat mijn poging, om wat anders en beters te geven, ook in dat opzicht nuttige gevolgen kan hebben.

Appingedam, December 1918.

B. J. DOUWES.

Sluiten