Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heftigen aan de cholerici, de prikkelbaren en onrustigen aan de nerveuzen, de kalmen aan de flegmatici, de zwaarmoedigen aan de sentimenteelen, de dommen en achterlijken aan de apathici en de amorphen.

Helaas komen er in den kinderleeftijd reeds verschillende ziekelijke afwijkingen voor, die de onderwijzer wel mag kennen.

De hysterische kinderen lijden aan voortdurende verstrooidheid en hebben een ziekelijk verhoogd phantasieleven. Ze liegen heel veel, deels bewust, deels onbewust, öf om zich interessant te maken, öf om iets begeerlijks te bemachtigen, öf om straf te ontloopen. Pijnhallucinaties komen herhaaldelijk voor (rug, ooren, oogen). Ook gezichtshallucinaties zijn niet zeldzaam; ze zien dieren, dreigende gestalten, bloemen, graven, doodkisten, engelen, enz. Ze zijn egoïstisch en ijdel, nu eens uitgelaten vroolijk, dan weer diep bedroefd. Soms zijn ze heesch en kunnen alleen met fluisterstem spreken.

Hier is een abnormaal sterke werking van de gewaarwordingen ; de kinderen zijn heel gauw vermoeid, zoowel van geestelijk als van lichamelijk werk. Vooral begaafde kinderen behooren tot deze groep. Ze zijn ijverig en druk, nemen overal notitie van; worden direct woedend, stampen en razen en verzetten zich tegen de opvoeders. Ze zijn kouwelijk en hebben gauw last van harde geluiden. Ze kunnen 's avonds niet in slaap komen of liggen onrustig te woelen. Ze houden van gekruide en hartige spijzen en drinken veel.

De manie is een ziekelijke toestand, waarbij de kinderen voortdurend in een vroolijke roes zijn. Het lachen houdt zelfs bij ernstige berisping of straf niet op. Ze zijn zeer beweeglijk en spreken erg vlug.

Men kan er geen woord tusschen krijgen. Bij geen enkel spel houden ze vol; ze vernielen boeken, kleeren, speelgoed.

Soms treedt een verhoogd zelfgevoel op, zich openbarende in verzet tegen ouders en onderwijzers en 't maken van phantastische toekomstplannen. Zelfs grootheidswaanzin komt voor; het kind verbeeldt zich dichter of geleerde te zijn, wil als dame worden aangesproken, heeft schatten gevonden, enz.

Ziekelijke afwijkingen.

hysterie.

neurasthenie, manie.

Het kind is voortdurend treurig, 't heeft geen plezier in 't spel, toont geen belangstelling bij 't onderwijs, spreekt zwak en heeft een dwalenden blik. Het is in zijn bewegingen traag en antwoordt niet of pas na lang nadenken op vragen. Soms leidt de zwaarmoedigheid tot overdreven zelfbeschuldigingen en kan zelfs tot zelfmoord of krankzinnigheid voeren. De groote neerslachtig-

melancholie.

Sluiten