Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De cursus m Landmeten en Waterpassen, in hoofdzaak samengesteld naar de voordrachten door mij gedurende zes jaren aan ae Koninklijke Militaire Academie te Breda gehouden, bevat een kort overzicht van de thans meest gebruikelijke instrumenten en mjzen van opnemen. In de eerste plaats geschreven als hand-' teidtng voor het onderwijs aan genoemde Academie, konden enkele onderwerpen, zooals het vereffenen der routen, de nauwkeurigheid der metingen, enz., daarin slechts zeer kort of in het geheel niet oehandeld worden, omdat de grondslagen, waarop die behandeling zou moeten berusten - de waarschijnlijkheidsrekening en de methode der kleinste vierkanten - in het leerplan der Academie met zijn opgenomen. Alleen in die gevallen, waarin eene vereffening der fouten absoluut noodzakelijk is, zooals bij de drie-' hoeks- en de veelhoeksmeting, zijn eenvoudige handelwijzen aangegeven, om bij benadering tot dat doel te geraken.

Hierachter volgt eene opgave van de voornaamste werken die bij de samenstelling van dezen cursus geraadpleegd zijn en waarvan de studie kan aanbevolen worden.

De colleges van mijn vroegeren leermeester, wijlen professor „■ L; GoHEN Stuabt, en de herhaalde besprekingen met Z.H.G. zijn met zonder invloed op de samenstelling van dezen cursus gebleven. De grooie belangstelling, die hij bij voortduring in het welslagen van het door mij ondernomen werk toonde, doet het mij betreuren, den nu voltooiden arbeid niet meer aan zijn oordeel te kunnen onderwerpen.

CH. M. SCHOLS.

DELFT, 1878.

Sluiten