Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eerst m den stand ABCD, fig. 86, en vervolgens in den stand AB C D', die ongeveer 180° van den eersten verschilt, aan hetzelfde punt A van het planchet te leggen; het schietlood moet dan in beide gevallen hetzelfde punt van het terrein aanwijzen.

Het horizontaal stellen van het bovenvlak geschiedt door de stelschroeven , met behulp van een buisniveau of een doosniveau op de wijze als vroeger uitvoerig is uiteengezet (zie § 22).

Om het planchet te oriënteeren zorgt men, dat eene lijn die bepaald wordt door het punt, waar het instrument wordt opgesteld, en door een tweede punt van het terrein op het Planchet getrokken is. Men plaatst dan de liniaal met den zijkant langs die lijn en richt vervolgens de vizierlijn of het viziervlak van de liniaal door draaiing van het planchet op dat tweede punt.

Het is duidelijk, dat bij het oriënteeren het punt van het planchet met blijft liggen in de verticaal van het terreinpunt waarboven het aanvankelijk lag. Het vervullen van deze*lrie voorwaarden van opstelling zal dus steeds hand aan hand moeten gaan Men zal dus eerst beginnen met op het oog, door het stellen van den drievoet en het draaien van het planchet om zijne as te trachten aan die drie voorwaarden te voldoen. Men kan dan met de opgegeven hulpmiddelen de opstelling nauwkeuriger verrichten en, zoo daarbij eene eenigszins groote verplaatsing van het planchet voorkomt, het onderzoek nog eens herhalen

De. opstelling van het planchet kan ook als volgt geschieden Doof eene eenvoudige constructie bepaalt men het punt op het terrein, waarboven het middelpunt van het planchet moet

iTfId; 20 nJ- AB de'J«n °P het ^I-rein waarmee «o van het planchet moet overeenkomen, dan laat men uit het

Z SrVT hf PlanCh6t eene l0odl«n neer °P ^ lijn ab en meet de lengten aq en qp. Zet men nu van uit A in de

«SnL 6611 afStand AQ = aq en ïoodrechf hierop een af™ = & mt> dan ^1 P de plaats aangeven, waarboven het midden van het planchet moet worden opgesteld. Na de

midr eng.T P stelt men dus het Pochet met zijn'

A P °P met behulP van het schietlood, zet het

planchet horizontaal, plaatst de vizierliniaal langs ab, en richt door draaiing van het planchet op B. Uit de figuur blijkt dat dan he punt « ook in de verticaal van het hoekpunt1 A zal

boTen11? ggen" fÖ de 4raaiiDg bl«ft n'L het Punt P loodrecht r DhtP''™ de ^erllniaal, die langs ab ligt op het punt B

gericht dan zal, aangezien driehoek aqp gelijk en gelijkvormig met dnehoek *QP{ het punt a loodrecht boven A komen

Sluiten