Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I

men tegelijkertijd eene loodlijn er mede kan uitzetten. In de derde plaats, en dit is van het grootste belang, is de hoek, dien men er mede uitzet, altijd 180°, ook dan, wanneer de twee hypothenusavlakken niet loodrecht op elkander staan Bij de tweede wijze van werken zet men een hoek uit, die het dubbele is van den hoek tusschen de twee hypothenusavlakken; is deze dus met zuiver recht, dan is de uitgezette hoek ook niet juist 180° maar wijkt daarvan af een hoek, die het dubbele is van de afwrjking van den hoek der twee hypothenusa's van een rechten hoek.

Om te onderzoeken of.de twee hypothenusavlakken loodrecht op elkander staan, kan men nagaan of de twee rechthoeksvlakken evenwijdig zijn, door een rechte lijn, bijv. eene raam™fe' ï*el"k °P.de twee bakken te laten terugkaatsen. Gaat het beeld over beide vlakken onafgebroken door, dan is het goed; ziet men het beeld bij den overgang van het eene op het andere vlak verspringen, dan loopen die vlakken niet evenwijdig en staan dus de "hypothenusavlakken niet loodrecht op elkander

Eene eenigszins andere inrichting van het prismakruis is in ng. 96 voorgesteld.

! •?etJ00g' in R ^plaatst, kijkt in de richting Rd tegelijk m beide onmiddellijk boven elkaar geplaatste prisma's; in het bovenste prisma loopt een lichtstraal na breking in d, terug-

ÏTnTp- £ ,V* ° ef breking in °» in de ™hting naar een punt P, m het onderste prisma na breking in d, terugkaatsing m c en ^ en breking in a', in de richting naar S. Onafhankelijk van den stand der prisma's ten opzichte van elkaar is aP i dR en ab ± dit, en zijn dus aP en a'S evenwijdig

dnm-J Üf e1inv.f1ht?g Zijn de beeIden helderder, omdat de bundels dooi de dubbel teruggekaatste, lichtstralen gevormd elkaar beter bedekken; ook kunnen de prisma's door de montuur beïr beschermd worden; alleen bij R, b en b' zijn openingen noodS

IZ hïuf »D h°tken VaD 180°; ^ « d^en

T°°rqbet Ultzet en van °o*ken van 90' (bij de inrichting, in

vnjlaten)V0°rge m°et de montuur de rechthoekszijden geheel

Sub § 82. Bepaling van de fouten in het prisma van

prisma platte vlakken zun en de ribben evenwMia aan elkaar hmpen, kan men met eenvoudige hulpmiddelen de fouten L een prisma op de volgende wijze bepalen.

C) Zie ook bet Voorbericht bij den achtsten druk.

Sluiten