Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doen samenvallen; men krijgt dan het azimuth «' van de lijn AXAQ, hetwelk 180° van het azimuth « der lijn A<yA.x verschilt. Ter onderscheiding worden deze azimuthen ook wel door de teekens {AQAX) en (AXA0) aangegeven. In fig. 121 zijn door gestippelde boogjes de azimuthen «0) xX) enz., van de zijden A0AX, AxA2, enz., van den veelhoek aangegeven in de richting, waarin de berekening plaats heeft.

De hoeken Ax, A2, enz., zullen wij op dezelfde wijze bepalen, door de lijn, waar wij'vandaan komen, in de richting van de wijzers van het uurwerk te laten draaien, tot zij samenvalt met de lijn, waar wij ons verder langs bewegen. Op die wijze zijn in fig. 121 de verschillende hoeken A bepaald en door getrokken boogjes aangegeven.

Ööudt men streng aan deze richting voor de hoeken vast, dan wordt het azimuth van eene volgende lijn steeds afgeleid uit dat van de vorige, -door bijtelling van den hoek A en aftrekking van 180°; of in formule gebracht:

an==otn_l + An— 180°.

Verlengen wij namelijk A0AX tot D, dan wordt het azimuth ' «j = GAXA2 gevonden, door bij het azimuth «0 = CAXD van AqAx op te tellen den hoek DAXA2=AoAxA2—AqAxD=Ax—180°, waaruit volgt:

^ = 00 +Ax —180°.

Dezelfde redeneering op de andere hoekpunten toepassende, vindt men steeds dezelfde betrekking tusschen het azimuth van de vorige en dat van de volgende zijde, waaruit dus bovenstaande meer algemeene formule volgt.

Mocht men bij de berekening hier of daar eene negatieve waarde voor het azimuth vinden (zooals bijv. voor a6 in fig. 121), dan kan men die in eene positieve veranderen door bijtelling van 360°. Mocht men voor het azimuth eene waarde vinden grooter dan 360°, dan kan men daarvan- 360° aftrekken, zoodat in algemeenen zin de vorenstaande formule dan wordt:

«„=«„_,-M„ ± 180° \ . . . . (1)

Uitgaande van het op de eene of andere wijze bepaalde of gegeven azimuth van een der lijnen (bijv. het azimuth <x0 van A<yAx), kan men dus, door bovenstaande formule herhaaldelijk toe te passen, de azimuthen van al de andere lijnen berekenen.

Sluiten