Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DETAILMETING.

§ 148. Algemeen overzicht. Het opmeten van de details van het terrein en het vastleggen daarvan.aan het net, zoodat zij in dat net gemakkelijk en nauwkeurig in teekening kunnen worden gebracht, kan op verschillende wijzén geschieden. Men kan daarbij de onmiddellijke gegevens der meting in getallen verkrijgen (*), waarnaar de details later worden in teekening gebracht, of men kan met behulp van het planchet de meting in dier voege inrichten, dat het gemetene direct op het planchet in teekening gebracht wordt.

In het eerste geval kan men de meting verrichten volgens de in § 99 besproken coördinaten-methode, waartoe slechts zeer eenvoudige instrumenten, namelijk eene équerre met een meetband, een meetketting of meetlatten noodig zijn, of volgens de daar besproken voerstraalmethode, waartoe een bijzonder daartoe ingericht instrument vereischt wordt, namelijk een theodoliet met eene inrichting tot het meten van afstanden.

Bij de opneming met het planchet bezigt men de basis-methode of wel de voerstraal-methode; voor eene goede toepassing van de laatste is het wenschelijk, dat de vizierliniaal. voorzien is van eene inrichting, waarmede afstanden kunnen gemeten worden.

In § 100 is reeds medegedeeld, door welke omstandigheden de keuze van de te volgen methode in elk bijzonder geval kan worden bepaald.

Om de details op doelmatige wijze met het net te verbinden,

(*) Bü de photogrammetrie en de stereoscopische opneming worden de gegevens wel niet in getallen verkregen, doch kunnen zü toch uit de photographieiin worden afgeleid.

Sluiten