Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van het net niet met behulp van het planchet heeft plaats gehad, beginnen met de op het planchet vallende hoekpunten daarop met behulp van de berekende coördinaten in teekening te brengen. Zal men nu de details volgens de basis-methode opnemen, dan worden de op te nemen detailpunten door baken aangegeven, het planchet boven een punt van het net opgesteld, georiënteerd door middel van een in de nabijheid gelegen hoekpunt , op de verschillende baken gericht en daarbij telkenmale -eene lijn langs den zijkant van de liniaal getrokken. Plaatst men nu het planchet op een tweede punt van het net en richt weer op dezelfde baken, dan zal de snijding van de nu te trekken lijnen met de overeenkomstige lijnen, die uit het eerste punt getrokken zijn, de projecties van de op te nemen punten op het planchet aangeven, die nu onmiddellijk kunnen vereenigd worden om de noodige grensscheidingen, enz. aan te geveh.

Bij deze opneming moet men niet te veel punten te gelijk nemen en bij de op het planchet getrokken "lijnen door korte aanduidingen alle verwarring tusschen de lijnen trachten te voorkomen. Ook moet men zorgen, dat de lijnen, die een punt bepalen, elkander niet onder te scherpe hoeken snijden, waardoor dat punt onnauwkeurig zou bepaald worden. Dergelijke punten moet men nader bepalen door uit een derde punt van het net er op te richten, of door een hulppunt op de bovenbeschreven wijze te bepalen, waar men later met het planchet gaat ^taan, om die punten nauwkeuriger .er op over te brengen. Öbk kan men dergelijke hulppunten bezigen tot het opnemen van die deelen van het terrein, die niet of moeilijk van uit de hoekpunten van het net zijn op te nemen.

§ 154. Bij de opneming volgens de voerstraaj-methode richt men, niadat het planchet in een punt van het nét behoorlijk is opgesteld en georiënteerd, op de op te nemen punten, trekt telkens eene potloodlijn langs den zijkant van de liniaal en zet daarop op verkleinde schaal den afstand uit, dien men onmiddellijk laat meten. !^#ft<Ö^

Is de vizierliniaal niet ingericht tot het meten van afstanden, dan is deze wijze van opneming alleen met vrucht toe te passen voor die punten, welke in de onmiddellijke nabijheid van het planchet liggen; de overige punten moet men dan volgens de basis-methode opnemen.

Is de liniaal daarentegen tevens ingericht tot het meten van afstanden, dan kan de geheele opneming volgens de voerstraalmethode plaats hebben. De baakhouder gaat dan met dé baak

Sluiten