Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GLOBALE OPMETINGEN.

§ 171. Inleiding. Onder vluchtige of globale opmetingen verstaat men die, waarbij het niet zoozeer in de bedoeling ligt. eene nauwkeurige kaart van het terrein te verkrijgen, als wel om in den kortst mogelijken tijd en met de eenvoudigste Hulpmiddelen eene schets van het terrein te bekomen, die in hoofdzaak de betrekkelijke ligging der verschillende terreinvoorwerpen aangeeft.

Reeds in § 102 is er op gewezen, dat het maken van eene dergelijke schets meestal aan eene geregelde nauwkeurige opmeting dient vooraf te gaan, ten einde daardoor te weten te komen, wat moet worden opgemeten en hoe aan het net de doelmatigste vorm kan worden gegeven.

Èr zijn echter ook gevallen, waarin men zich met de globale opmeting zelve moet tevreden stellen en waarbij de geregelde opmeting gewoonlijk achterwege blijft. Dit doet zich o.a. voor bij het in kaart brengen van minder bewoonde of'weinig bezochte streken, waarvan geen kaarten bestaan en welker nauwkeurige opmeting te veel tijd in beslag zou nemen en de,moeite met zou loonen. Een vluchtige opmeting, die slechts'weinig meer tijd vordert dan voor het bereizen of doorkruisen der streek noodig is, is dan aangewezen.

Ook voor den officier te_ velde zijn deze globale opmetingen van belang, daar hij zijne in te dienen schriftelijke rapporten, indien daartoe aanleiding bestaat, zal verduidelijken door eene' vluchtige terreinschets, tot het maken waarvan uit den aard der zaak slechts weinig tijd beschikbaar is. (*)

(*) Zie: Voorschrift op den Velddienst, van liet Xederlandsche leger. 1909. § 12.

15

Sluiten