Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De nauwkeurigheid, welke bij eene dergelijke globale opmeting kan verkregen Worden, is afhankelijk van den beschikbaren tijd, de gebezigde hulpmiddelen, de gesteldheid van het terrein, en niet minder van de geoefendheid en den aanleg van den persoon, daar voor dit werk een zekere Handigheid in het vlug en juist schetsen van de situatie wordt gevorderd. „ . v

Bestaan van het terrein reeds kaarten, zooals dit thans in alle beschaafdë"landen het geval is, dan overtreffen deze, zoowel wat inhoud als nauwkeurigheid betreft, de beste vluchtige opmeting; in dit geval bepaalt zich deze laatste dan ook slechts tot het bijwerken der bestaande kaarten, zooals het aangeven van nieuwe wegen, vaarten, huizen, perceelscheidingen, enz. De weg, dien men bij deze metingen moet inslaan, wijst zich voor ieder bijzonder geval vanzelf aan. In het volgende zal dan ook verondersteld worden, dat eene dergelijke kaart niet aanwezig en het terrein alzoo volkomen onbekend is.

De globale opmeting van een dergelijk terrein geschiedt in hoofdzaak volgens dezelfde beginselen als de hiervoren behandelde geregelde of meer nauwkeurige opmeting, en berust op het meten of schatten van afstanden en van richtingen of hoeken. Evenals vroeger beschrijven wij eerst de hulpmiddelen, die tot dit doel toegepast worden, om vervolgens in het kort de eigenlijke wijze van opmeting te vermelden.

§172. Het meten van afstanden. De snelste manier om afstanden te bepalen bestaat zeker wel hierin, dat men deze op het oog schat; zij is echter^tevens de minst betrouwbare en eischt veel oefening. Om hierin eenige vaardigheid te verkrijgen, begint men eerst met bekende afstanden op het terrein te ver-i gelijken met andere lijnen. Deze kan men zoodoende schatten en naderhand hetzij direct, hetzij op eene goede kaart nameten, waarby men zal trachten, zich daarbij telkens van de gemaakte fouten" rekenschap te geven. Verschillende omstandigheden oefenen namelijk op eene juiste schatting invloed uit, zooals: de meerdere of mindere verlichting in verband met de weersgesteldheid, den aard en de ligging van omliggende terreinvoorwerpen en niet het minst de richting van de te schatten lengte; zoo is het gemakkelijker den afstand van een punt tot den waarnemer dan den onderlingen afstand van twee willekeurige punten te schatten. Bij"eene opmeting, die eenige aanspraak op nauwkeurigheid wil maken, zal men dit schatten van afstanden op het oog beperken tót. korte lengten van bijv. 100 M., welke slechts moeten dienen tot het in teekening brengen

Sluiten