Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gedurende eenigen tijd vooral des winters* dagelijks verricht, worden die verschillende standen teweeggebracht door de'natuurlijke veranderingen, waaraan de luchtdrukking onderhevig is. De berekening van de constante c geschiedt op dezelfde wijze, als- boven _is aangegeven voor de constante b; het is hierbij echter niet noodig, alleen die waarnemingen te gebruiken, die bij dezelfde temperatuur zijn verricht, aangezien men den invloed van de temperatuur door middel van den vooraf bepaalden temperatuurscoëfficiönt kan in rekening brengen.

§ 191. Bepaling van de standcorrectie. Moet de aneroïde alleen dienen tot hét bepalen van betrekkelijk geringe hoogteverschillen bij barometerstanden gelegen binnen de grenzen, waarbij de bepaling van b en c heeft plaats gehad, dan kan men de standcorrectie a als constant beschouwen. Iedere vergelijking van de aneroïde met den kwikbarometer geeft dan eene bepaling van de constante volgens de vergelijking:

a = B0 — A -f bt — c (A — 760).

Daar echter deze constante aan verandering onderhevig is, moet men hare waarde meermalen, bepalen of haren, invloed bij de meting. elimineeren.

Komen bij de meting barometerstanden voor, die veel afwijken van die, waarbij de bepaling van de constanten b en c heeft plaats gehad, dan mag men daarbij de waarde van a niet zonder voorafgaand onderzoek als constant aannemen. Men moet dan de aneroïde met den kwikbarometer vergelijken bij groote verschillen in luchtdrukking, om daaruit de veranderlijkheid van a met den barometerstand op te maken.

Deze vergelijking kan op tweeerlei wijze plaats hebben. Men ' kan op natuurlijke wijze die drukverschillen verkrijgen, door de aneroïde op verschillende hoogton met den kwikbarometer te vergelijken, of op kunstmatige wijze door de vergelijking onder de luchtpomp te verrichten.

De eerste methode is tijdroovend en lastig, doordat men met beide instrumenten een berg moet bestijgen, waarbij de instrumenten tevens aan allerlei ongevallen zijn blootgesteld, die onnauwkeurigheden in de uitkomsten kunnen voortbrengen.

De tweede methode vereischt een bijzonder daartoe ingerichten toestel, waarin men de lucht zeer langzaam kan verdunnen, den stand van de aneroïde kan aflezen en de drukking van de lucht kan bepalen.

Sluiten