Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het andere. Bij de rust der beelden heeft hij de gemiddelde waarde 0,07 (*), maar hij kan in abnormale gevallen tot 50 a 100% zoo in positieven als in' negatieven zin daarvan afwijken.

Blijkens het vorenstaande veroorzaakt de straalbuiging eene fout in de aflezing, die het tegengestelde teeken heeft als de door de aardkromming teweeggebrachte, doch slechts ongeveer een zevende deel van deze bedraagt.

§ 195. Waterpassen uit liet midden. Uit de voorgaande twee paragrafen is gebleken, dat — zoo men de vizierlijn DE, flg. 194, van een geregeld en goed opgesteld waterpasinstrument op eene in A opgerichte verticale baak richt, — aan de aflezing AE" = k, twee correcties moeten worden aangebracht, om het juiste • hoogteverschil AE' van de punten D en A te krijgen. Men heeft namelijk:

AE' = AE"-EE'+EE"^k-£R ' k-f^ (1 - f$

waarin alzoo EE' den invloed der aardkromming en EE" dien der straalbuiging voorstellen. *>'■'*•?

Was bovendien het instrument niet volkomen geregeld, d.w.z. was de vizierlijn van den kijker niet juist evenwijdig aan de richtlijn van het niveau, maar had zij bij inspelende bel eene kleine voorwaartsche helling S, dan 'zou men hierdoor Sa te veel aflezen op de baak en was dus het juiste hoogteverschil tusschen D en Af.

k — sa— yë (1 ~2 ~

Op gelijke wijze vinden wij voor het juiste hoogteverschil tusschen D en B, als BE" = l de aflezing op de baak in B voorstelt, DF= a' den afstand en fj.' den coëfficiënt der straalbuiging pp het oogenblik, dat de baak in B wordt afgelezen:

:l-Sa'-^a~2fi').

(*) Uit eene reeks van waarnemingen in Noord-Duitschland verricht, heeft Majoor Haktl de volgende uitdrukking voor fi afgeleid:

2 « = 0,1041 + 0,0840 6",

waarin b voorstelt den tijd voor of na den middag, uitgedrukt in hot halve tijdsverloop tusschen zonsopgang en zonsondergang als eenheü}.

Sluiten