Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I

en dus:

■* 2G (10)

Heeft men van uit één punt de hoogteverschillen van eene menigte in den omtrek gelegen punten te bepalen, dan is het practisch niet wel mogelijk al die hoogteverschillen door gelijktijdige wederkeerige waarnemingen te vinden. Men kan dan op één dier punten een waarnemer met een hoekmeetinstrument plaatsen en van tijd tot tijd, bijv. om het uur of om het half uur, gelijktijdige waarnemingen voor dat punt doen en in dien tusschentijd de hoogten der andere punten door meting uit één uiteinde bepalen. Uit de gelijktijdige wederkeerige waarnemingen wordt dan telkens volgens (10) de coëfficiënt van de straalbuiging bepaald, en daaruit door interpolatie met behulp van den tijd, de waarde van den coëfficiënt bepaald, die men bij de waarnemingen uit één uiteinde moet in rekening brengen.

Hetzelfde doel zal men ook zonder gelijktijdige wederkeerige waarnemingen kunnen bereiken, als van een der omliggende punten het hoogteverschil h bekend is. Door van tijd tot tijd op dit punt te richten en den elevatiehoek te meten, vindt men volgens (9) telkens de waarde van den coëfficiënt /u.

Het is duidelijk, dat zoowel (9) als (10) eenè des te nauwkeurigere waarde, voor p zullen geven, naarmate de punten verder uit elkaar gelegen zijn, zoodat men, zoowel in het eene als in het andere geval, voor de bepaling van p punten zal kiezën, die zoover mogelijk uit elkaar liggen.

§ 209. Afstand waarop twee voorwerpen wederkeerig zichtbaar zijn. — Kimduiking. De hier ontwikkelde formules geven het antwoord op eenige vraagstukken, waarvan het nuttig kan zijn de oplossing hier aan te stippen.

A^ls het punt A, fig. 209, zich op eene hoogte AD = H boven het oppervlak der zee bevindt, dan zal men op dat oppervlak kunnen zien tot het punt B, waar een lichtstraal, uitgaande 'van A, juist het oppervlak raakt. Van uit B gezien, wordt het punt A, waarvan het hoogteverschil met B gelijk is aan H, waargenomen onder een elevatiehoek nul. Stellen wij dus in (7): h — H en e = 0, dan' vinden wij:

(11)

Sluiten