Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vinden, dat op eene bepaalde hoogtelijn gëlegeiifis: Heeft men op die wijze eene menigte punten bepaald van de te construeeren hoogtelijnen,- dan, worden de punten van dezelfde hoogtelijn vereenigd, waardoor de hoogtelijnen geconstrueerd zijn:

Het is zelfs niet altijd noodig die punten zoo dicht bij elkaar te nemen, zoo men slechts zorgt de punten in profielen te vereenigen, volgens de helling van het terrein. Door die profielen met behulp van de op deze wijze verkregen punten in teekening te brengen en deze door lijnen te snijden op de hoogten van de te construeeren hoogtelijnen, kan men'gemakkelijk in die profielen de punten van gegeven hoogte vinden en in de kaart overbrengen.

In flg. 210 is hiervan een voorbeeld gegeven. De punten, waarvan de hoogten gemeten zijn, zijn door cirkeltjes aangegeven en de hoogten er bij geschreven. De profielen, gevormd door de punten tusschen A en B, C en D, enz., zijn in fig. 211 geteekend, door de op de kaart gemeten afstanden naast elkaar uit te zetten en door op de loodlijnen in de aldus bepaalde punten getrokken, de bepaalde hoogten af te zetten. Deze profielen zijn nu verder gesneden door de lijnen op 60, 60, 70, enz., meter hoogte gelegen, waardoor men de snijpunten ab cd, efgh, enz., verkrijgt, die in fig. 210 worden overgebracht, door "Se afstanden te meten tot aan de naastbijliggende verticaal van een punt in fig. 210 gegeven. De op die wijze in de verschillende profielen bepaalde» punten van gelijke, hoogte worden nu door lijnen vereenigd. '

Tot het teekenen van de hoogtelijnen moet men goed bekend zijn met het terrein' en het moet dus steeds gedaan worden door denzelfden persoon, die de opneming verricht heeft. Bij de opneming van het terrein zal hij_ er voor zorgen, op de schetsteekening den algemeenen loop der hoogtelijnen op het oog zoo. nauwkeurig mogelijk aan te geven, om zich daarnaar bij het teekenen der lijnen te kunnen regelen. Voordat de hoogtelijnen in inkt getrokken worden, is het goed de ontworpen lijnen op het terrein zelf nog eens na te gaan, om zoodoende vergissingen of fouten^ die ingeslopen mochten zijn, nog te verhelpen.

Het aantal punten, waarvan de hoogten bepaald moeten worden om de hoogtelijnen te construeeren, is niet alleen afhankelijk van de schaal van de kaart en van de nauwkeurigheid, die men van de opneming verlangt, maar ook van den vorm van het terrein en van de goede keuze der punten. Het is moeilijk hieromtrent bepaalde aanwijzingen té doen; bij een

V

Sluiten