Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'aangorden nu de foutenvergelijkingen:

*i = «1 — («i A A + bi A B -f ci A C), j

^2="32— («2 A i+ b-2 A B + CaA C), j _ . _ _ (S9)

fn = qn — (a„ A A + b„ A B + c„ A O; )

welke vergelijkingen geheel van denzelfden vorm 'zijn als de vergelijkingen (52); de normaalvergelijkingen voor A A, A B en A C hebben dus ook denzelfden vorm als (56), de gewichtsvergelijkingen blijven geheel dezelfde en ook de berekeningen van de middelbare fouten en van de som van de vierkanten van de schijnbare fouten blijven dezelfde als in § 241 besproken;

voor de metingen Pl, p2, p„ treden de verschillen qx,

q2, qn in de plaats en voor A, B en' G de correcties

AA, A B en A G.

§ 245. Voorbeelden van indirecte waarnemingen met gelijk gewicht. La. Voor het onderzoek van het niveau van een waterpasinstrument zijn, bij de in de eerste kolom van nevenstaande tabel vermelde uitwijkingen van de bel, de in de tweede kolom vermelde aflezingen verricht 'op eene, op een afstand van 53,72 M. verticaal opgestelde waterpasbaak. i Met behulp van deze waarnemingen kan ook'de hoekwaarde van het niveau worden berekend (verg. blz. 376 en 377). , • Voeren wij voor de aflezing A bij inspelende bel en de hoekwaarde B van het niveau in lengtemaat op vde baak benaderde waarden in, dan kunnen wij stellen:

A = 1224 -f A A m.M. B = 6+A B m.M.;

de foutenvergelnkingen zijn dan van den vorm:

x = q-— (A A-\-b AB);

de grootheden q zijn opgegeven in de 4de kolom' van nevenstaande tabel en berekend uit de 3de kolom in verband met de benaderde waarden. De normaalvergefijkingen zijn van den vorm (zie ook blz. 376):

«Ai =fa], \ ' m

[bb]AB = [bq], j• •

en in verband met de in de tabel berekende waarden voor [q], [bb] en [bq]:

11 Ai =- 2

* 110 A £ = + 39,

Sluiten