Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze correcties, bij de metingen gevoegd, geven dezelfde resultaten als op blz. 399 en 400 zijn gevonden (het verschil ■van ééne eenheid van de laatste decimaal voor de hoeken 2 4 en ó. 4 is een gevolg van afronding).

Hebben de metingen1 ongeluk gewicht, zoo ondergaan de formules de hieronder volgende veranderingen.

Zijn, bij dezelfde vooropstellingen als op blz. 460, de gewichten

van de metingen Pl, p2 p% resp. g - . . „■ dan

komt in plaats van de formule (163):

/ [flw2] = minimum,

waaruit volgt:

ffiZidx1 + g2x2dx2 + g3x3dx3+.... + gnxndxn = 0 . (169)

Op de voorwaardenvergelijkingen (162) heeft de ongelijke nauwkeurigheid geen invloed; tusschen de in (169) voorkomende differentialen bestaan .dus de betrekkingen (165):

f<i dxi + <hdx2 + a3dx3 + -j— an dxn =^ 0 [

h dxx 4- b2 dx2 4- b3 dx3 4- -f bn dxn = 0, (170)

cidx1 + c2dx2+c3dx3+ 4- cn cxn = 0. (

Ter berekening van de correcties • vermenigvuldigen wij ook hier de vergelijkingen (170) resp. met de correlaten Ku K2 en Z8, tellen dan de vergelijkingen samen en trekken de som af van (169); evenzoo redeneerende als op blz. 462, vinden wij dan voor de correcties de volgende correlatenvergelijkingën:

g-, Xl ■= ajXi 4- öt Z2 4- Cl K3, j

S'2X2 = a2K1-\-b2K2-^c2K3, /

9aX3 = a3K1-\-b3K2^-c3K3, ........ (171)'

gn xn = a„ 4- bn K2 4- c„ K3. ]

De hieruit berekende correcties gesubstitueerd in de voorwaardenvergelijkingen (162) geven de normaalvergelijkingen:

aa..\ I ab \ ,\~ac~\ , ab I ir i bb Izr , ~bc~\ f — 77 _i_ öc L , ~ cc"!

:^ri+i7_r2+_7 l*rr*)

30

Sluiten