Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vefeelSd?ten T eD Van inde 12de «■ de 13de vergelijking zijn op twee decimalen afgerond

• vJlr-t0^'0^ Mj de opIossin^ (*) worden behalve de normaalvergelijkingen nog een tweede stel van dertien vergelijkingen

coXfnV °f e?nden Van deZe ™*W**en hebben Sfde pS vanndf hl T^ten ^ de ^alvergeipingen; in betndT t? "beken?e termen (-»•) komen daarin voor de «bekende termen onder S (zie blz. 482), die gelijk zijn aan

^ COÖffi?enteD Van de enlen'beSflS

* ™ nVï .de, taalvergelijking bij welke zij behooren. Wan-

oploss n" t i kW Wki^en ™dt opgelost, welke

oplossing gelijk met die van de normaal-vergelijkingen ge-

conteroL:(Z,e °°k ^ U1 dan -« ~ volgende

1°. na de eliminatie van één of meer onbekenden is, in de JïïkTÏ^ ^Pingen, de term onder 5 steeds ef den h ? T Ian de coëffl«énten van de correlaten veigeïking; " *!? ^ r Va" de gerende

2°' _° de °nbekenden van het tweede stel vergelijkingen ééne eenheid kleiner dan de correlaten. Wanneer ééne

vi ve~C°?rÓlfS (afg6Zien Van kleine schillen tengevolge van afronding) niet uitkomt, zoo wijst dit op een rekenfout die onmiddellijk kan worden opgespoord en

Tengevolge van den eenvoudigen vorm der normaalvereelii kingen kunnen hier negen correlaten gemakkelijk SmeeS

10' enTreSnTi?^de 6erStfe ~ Ver*S- b« elkaar, gelijking Van drimaaZ de «««fo ver-

2°' ertrekTlde-Ve/gelÖkingen 1}' R 7>' 8> en 9) «men,, iping J de S°m af van fiemml de verge- -

3°. vermenigvuldigen wij de eerste zes vergelijkingen re,r, met^de bpehoorende coëfficiënten van "if /TreS wij de som van de zoo verkregen vergelijkingen af van . driemaal de twaalfde vergelijking

4». vermenigvuldigen wü ten slotte de vergelijkingen 1) 6) '), 8) en 9) resp. met de bübehoorende coëfficiënten van'

O Zie'ook de algemeene opging aan het einde ya„ dit Aaj)lmngse]

Sluiten